Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэт­хэм я 10-рэ ыкIи я 11-рэ зэIукIэгъухэр яIа­гъэх. Апэ­рэ чIыпIэхэм афэбанэхэрэр нахь къа­хэ­щыгъэх.

«Фыщтым» зэкIэми анахьыбэрэ къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ — 58-рэ, икъэлапчъэ дигъэкIыгъэр анахь макI — 17. «Спортмастерым» къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъу 50 дидзагъ, къышIуда­дза­гъэр — 18. «Ошъутенэр» ящэ­нэрэ чIыпIэм щыI. ЗыцIэ къетIогъэ командэхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм апэблагъэх. «Фыщтымрэ» «Спортмастерым­рэ» зы зэIукIэгъуи ашIуахьыгъэп, пчъагъэр зэфэдэу зырызэ ешIагъэх.

ЧIыпIэхэр

1. «Фыщт» — 28
2. «Спортмастер» — 28
3. «Ошъутен» — 25
4. МФОК «Ошъутен» — 21
5. «Кавказ» — 19
6. «Делотехника» — 16
7. «Факел» — 15
8. «Абрекхэр» — 14
9. ФК «Самбырныгъ» — 12
10. «Спортмастер-2» — 11
11. «МГГТК-Колледж» — 11
12. «Волховец» — 10
13. «Инфора» — 9
14. «СШОР-2003» — 9
15. АГУ — 8
16. «Джаджэ» — 6
17. «Герта» — 5.

Ящэнэрэ купыр

1. «Тульский» — 27
2. «Шаумян» — 27
3. ЦФК — 19
4. АТП — 15
5. «Мартин» — 14
6. «Арсенал» — 13
7. «Фортуна» — 12
8. «Сокол» — 12
9. «Эльбрус» — 10
10. «Арсенал-227» — 6
11. «Импульс» — 4.

Ветеранхэм язэнэкъокъу

Илъэс 40-м зыныбжь къехъугъэхэм язэIукIэгъухэм команди 10 ахэлажьэ. ЧIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэ­гъапшэх.

Шъузэпяплъ:

1. ВНГ — 26
2. «Щагъдый» — 24
3. «Дорожник» — 20
4. «Звезда» — 16
5. «Элит-т» — 15
6. «Джокер» — 13
7. «Фыщт» — 8
8. «Мотодром» — 5
9. «Ротор» — 4
10. «Инфера» — 2.

ЯтIонэрэ купым хэт командэ­хэр ыкIи ветеранхэр Адыгэ рес­публикэ стадионэу «Юностым» щызэдешIэх. Я 3-рэ купым икомандэхэр псэупIэу Тульскэм щызэнэкъокъух.

Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмит­рий Щербаневым зэрилъытэ­рэмкIэ, футболымкIэ зэIукIэгъу­хэм ямэхьанэ зыкъеIэты. Спорт псэолъэ дэгъухэр республикэм щагъэпсыгъэх, ащ ишIуагъэкIэ зэнэкъокъухэр гъэшIэгъонэу зэхащэнхэ алъэкIы.

Зыныбжь илъэс 40-м къехъугъэхэм, студентхэм, IофшIапIэхэм ащылажьэхэрэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм дакIоу, языгъэ­псэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъакIо.