КъэлэпчъэIутыр — командэм ызыныкъу

ТелефонкIэ къатыгъ. «Динамо» Волгоград — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 28:17 (15:5). Мэзаем и 4-м Волгоград щызэIукIагъэх.

Хэгъэгум игандбол бзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэр шъолъырхэм ащэкIох. Мыекъопэ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Рев­вэ зэрилъытэрэмкIэ, апэрэ та­къикъ 30-м «Динамэр» хэпшIыкIэу дэгъоу ешIагъ. КъэлэпчъэIутэу Ма­рия Дувакинар Мыекъуапэ ща­пIугъ, ау ар джырэ уахътэ Волгоград щэпсэу, «Динамэм» щешIэ. М. Дувакинам IэпэIэсэны­гъэ ин къыгъэлъэгъуагъ, Iэгуаор бэрэ къызэкIидзэжьыгъ. «Адыифыр» ащ шIокIын ылъэкIыгъэп.

«КъэлэпчъэIутыр — командэм ызыныкъу» джары спортым зыкIыщаIорэр. «Адыифым» ухъумэн Iофыгъохэр зэригъэцэкIагъэхэм уигъэрэзэнэу щытэп.

Тикомандэ иешIэкIо анахь дэ­гъухэм ащыщэу Ксения Дьячен­кэр зэрэсымаджэм къыхэкIэу Волгоград щешIагъэп.

«Адыифыр» тыгъуасэ «Астраханочкэм» Астрахань щыIукIагъ.