Мыгъэ нахьыбэщт

Къалэу Шъачэ щызэхащэрэ инвестиционнэ форумым Адыгеир чанэу хэ­лажьэ, инвестиционнэ проектхэу рихьылIэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо.

Ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм, пэрыо­хъу щымыIэу инвесторхэм Iоф ашIэн алъэкIыным, ащ къыдыхэлъы­тагъэу IофшIэпIэ чIыпIа­кIэхэр къызэIухыгъэнхэм, бюджетым къихьэхэрэ хэ­бзэIахьхэм ахэгъэхъогъэным ынаIэ тет АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

2019-рэ илъэсым мэзаем и 14 — 15-м Шъачэ щыкIощт мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэм АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр хэлэжьэщт. Инвестициехэм алъэныкъокIэ шъолъырым амалхэу IэкIэлъхэр рес­публикэм илIыкIохэм къа­гъэлъэгъощт, къафаIотэщт, форумым къыдыхэлъы­тагъэхэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэщтых.

Мы илъэсым форумым иIофшIэн анахьэу зэпхыгъэщтыр ыкIи Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIэщтхэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ижъо­ныгъокIэ унэшъуа­кIэхэм къадыхэлъытагъэхэ Лъэпкъ проектхэр шъо­лъырхэм зэрэщагъэцэ­кIэщтхэр ары. Ащ фэшI субъектхэм япащэхэм, экспертхэм ыкIи бизнесым хэщагъэхэм зэIукIэ­гъу-зэдэгущыIэгъухэр зэдыряIэщтых, къэралы­гъом ипащэ ипшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ана­хьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэ лъэныкъо­хэр агъэнэфэщтых. Программэ шъхьа­Iэм ипэублэу щытыщт ныбжьыкIэ предприни­мательствэм и Мафэ фэ­гъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэмрэ форумэу «Здоровое об­щество. На пути к цели 80+» зыфиIорэмрэ.

Урысые инвестиционнэ форумыр зыщыкIощт мафэхэм Урысыем ишъо­лъырхэм ыкIи компаниехэм яинвестиционнэ проектхэм якъэгъэлъэгъон зэхащэщт. Адыгеим ин­вестиционнэ предложе­ниехэр, джащ фэдэу муниципалитетхэм инвестиционнэ площадкэ 67-рэ къагъэхьазырыгъэх. Ахэр псэупIэхэм яшIын, промышленностым, зекIоным ыкIи мэ­къу-мэщым япхыгъэх.

Республикэм ипащэхэм мэхьа­нэшхо зэратыгъэ лъэны­къо­хэм ащыщ Адыгеим парк шъолъырхэр щыгъэпсыгъэныр. Мыщ амалэу къытыхэрэр къыз­фэзыгъэфе­дэхэрэ предпринимательхэм ин­женернэ ыкIи энергетическэ инфраструктурэ хьазыр зиIэ чIыгу Iахьхэр бэджэндэу (фэгъэ­кIотэныгъэхэр яIэу) аратыщтых.

АР-м иэкономикэ хэхъоны­гъэ­хэр ышIынхэм фэIорышIэщтхэ зэзэгъыныгъэ­хэр инвес­торхэм адашIынхэу агъэ­нафэ. Джащ фэдэу шIуагъэ къэзытыщтхэ Iоф­шIэгъу зэIукIэгъухэр рагъэкIокIыщтых.

ЫпшъэкIэ къызэрэтIуагъэу, Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019-рэ» зыфиIорэм мэзаем и 14 — 15-м, хабзэ зэ­рэхъугъэу, IэкIыб къэралы­гъохэм, Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэ лIыкIохэр, бизнесменхэр, предпринимательхэр, нэмыкIхэри къеблэгъэщтых. УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевыр Iофтхьабзэм хэлэжьэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.