БзэджашIэхэр къаубытыгъэх

Интернет сайтыр къызфигъэфедэзэ наркотик пкъыгъохэр ыщэнхэ гухэлъ зиIагъэм ылъэныкъокIэ следовательхэм уго­ловнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу къы­зэрэрагъэкIокIыхэрэм лъып­лъэ­гъэнымкIэ подразделением иIо­фышIэхэм Мыекъуапэ щы­псэурэ нэбгыри 2 къаубытыгъ. Ахэм илъэс 28 — 29-рэ аныбжь, зым ыпэкIэ хьапс телъыгъ.

«Полицием иIофышIэхэм наркотикхэр къезыгъэкIокIы­хэрэм якъыхэгъэщынкIэ опе­ративнэ Iофтхьабзэу зэрахьагъэ­хэм яшIуагъэкIэ бзэджа­шIэ­хэр къаубытыгъэх. Къэралыгъо хабзэми, полициеми мыхэм афэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьа­нэшхо араты» — къеты АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.

Оперативникхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, Интернетыр къызфагъэфедэзэ хъулъфыгъэхэм наркотикхэр IуагъэкIыщтыгъэ. БзэджашIэхэм бэрэ алъыплъагъэх, чIыпIэу ыкIи уахътэу наркотикхэр зыщыIуагъэкIыщтхэр зэрагъэшIагъэх, нэужым къаубытыгъэх.

Ахэм лажьэ зэряIэр къэзыу­шыхьатыгъэр Мыекъуапэ иурам горэм щагъэпсыгъэ гъэбылъыпIэм марихуанэ щыхьагъэр къы­зэрэщагъотыгъэр ары.

БзэджэшIэ купхэм интернет сайтыр къызфагъэфедэзэ наркотик пкъыгъохэр ащэнхэ гу­хэлъ зэряIагъэм къыхэкIэу следо­вательхэм уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Мы Iофым хэщэгъэ бзэджашIэхэм илъэс 15-м нэс хьапс атыралъхьащт.

Мы уахътэм ехъулIэу бзэджа­шIэхэр къаубытыгъэх ыкIи охътэ гъэнэфагъэкIэ зыщагъэпщы­нэхэрэ изоляторым чIэсых.