ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Урысыем и Къыблэ шъолъыр дзюдомкIэ изэнэкъокъу мэзаем и 1 — 3-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр хэгъэгум икIэух зэнэкъокъоу Екатеринбург гъэтха­пэм щыкIощтым хэлэжьэщтых.

Бгъуашэ Айдэмыр, Дэгужъые Мурат, Джон Липаридзе, Бэрзэдж Светланэ зэнэкъокъум еплъых.Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт илъэс 23-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъа­шъэхэр щыбэнагъэх.

Тиреспубликэ щыщ пшъашъэ­хэм Ульяна Ткаченкэр иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ. Килограмм 48-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым У. Ткаченкэр щеджэ, иапэрэ тренерыр Адзынэ Алый. ЕджапIэм ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр къытиIуагъ Ульянэ спортым ишъыпкъэу зэрэпылъыр.

Къэлэбый Рузани кг 48-рэ къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ, джэрзыр къыфагъэшъошагъ. Спорт унагъом щапIугъэ Тулпэрэ Данэ кг 78-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм якуп джэрзыр къыщихьыгъ.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу тибатырхэм медали 9 къыщыдахыгъ. Ордэн Заур, кг 81-рэ, Датхъужъ Алый, кг 90-рэ, дышъэ медальхэр къахьыгъэх. Нарт шъаохэм ягуетыныгъэкIи, яIэ-пэ­Iэ­сэныгъэ зэрэхагъахъорэмкIи зы­къыуагъаштэ.

ПашIо Алый, кг 60, финалым дэгъоу щыбэнагъ, ау Ацумыжъ Азэмат шIокIын ылъэкIыгъэп. Алый тыжьыныр къыхьыгъ.

Мерэм Дамир, кг 60, Щыгъущэ Амир ыкIи Къуижъ Бислъан, кг 73-рэ, Бат Рэмэзан, кг 81-рэ, ЕпакIэ Теймураз, кг 90-рэ, Даур Къасим, кг 100, джэрзыр къыдахыгъ.

— ТиныбжьыкIэхэм тагъэгугъэ. КIуачIэу, къулаеу ахэлъыр алырэгъум къыщагъэлъагъо. Ахэр арых Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим ыкIи Европэм язэнэ­къокъухэм ахэлэжьэщтхэр, — къы­тиIуагъ зэIукIэгъухэм ясудья шъхьаIэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Джон Липаридзе. — ЯIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным фэшI тибэнэкIо цIэрыIохэм щысэ атырахы. Владимир Невзоровым, Арсен Галстян, Мудрэнэ Бислъан, Хьасанэкъо Мурат, Тао Хьэсанбый, Емыж Арамбый, Хьэпэе зэшыхэу Арамбый ыкIи Хьамид, Псэунэ Мурат, Беданыкъохэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, нэ­мыкIхэри Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щашIагъэх. Кобл Якъубэ къызэриIощтыгъэу, спортым имызакъоу, щыIэныгъэм цIэрыIо щыхъугъэх.ПашIо Алыйрэ Ацумыжъ Азэматрэ апэрэ чIыпIэм фэбанэх.

— Хьасанэкъо Мурат Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутат, Тао Хьэсанбый Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI, — зэдэ­гущыIэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Рес­публикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу Бастэ Сэлым. — Тызэгъусэу непи Iоф зэдэтэшIэ, IэпыIэгъу къытфэхъух.

КIуае Хьазрэт, Емыж Арамбый зэнэкъокъум еплъыхэзэ гу­щыIэгъу тафэхъугъ. Зэгъэпшэнхэр ашIыхэзэ анахьэу анаIэ зытыра­дзагъэр дзюдом нахь зиушъом­бгъуным фэшI тиеджапIэхэм шэн-хабзэу яIэхэм ныбжьыкIэхэр зэращагъэгъозэщтхэр ары.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат бэнэгъухэм алъыплъагъ, тренерхэм аIукIагъ, упчIэу яIэхэм защигъэгъозагъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым къикIыгъэ Бэрзэдж Светланэ Урысыем дзюдомкIэ исудья. Зэнэкъокъум лъыплъэрэ куп шъхьаIэм хэтыгъ.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэр дунаим щашIэ. Адыгэ Рес­пуб­ликэм испорт псэуалъэхэм япчъагъэ хэхъо, гум рихьэу зэте­гъэпсыхьагъэх. Хэгъэгум изэнэ­къокъу инхэр щызэхащэнхэм Адыгеир фэхьазыр. Мыекъуапэ щыкIогъэ зэIукIэгъум урысхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэр щызэIу­кIагъэх. ЯзэфыщытыкIэхэр спортым зэрэщыпытэхэрэм тегъэгу­шхо. Мыекъуапэ джыри сыкъакIо сшIоигъоу сыкъызэплъэкIы­жьызэ Налщык сэгъэзэжьы, —еIо Свет­ланэ.

Краснодар краим, Ростов ыкIи Волгоград хэкухэм, Адыгеим ябэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъызэриIэтырэр зэнэкъокъум къыщылъэгъуагъ.