ЯешIакIэ хагъахъо

«АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ – «Ростов-Дон-2» Ростов-на-Дону – 30:20 (13:16).
Щылэ мазэм и 29-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«АГУ-Адыиф-2»: къэлэпчъэIутхэр: Толмачева, Силантьева; ешIакIохэр: Баева – 2, Кучеренко – 6, Казиханова – 4, Дмитриева – 5, Кожубекова, Пуленко – 1, Алина Морозова – 4, Кириллова – 7, Никулина – 1.

Апшъэрэ купым хэтхэ командэхэм яешIакIохэу яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыхэрэр арых суперлигэм аштэщтхэр. «АГУ-Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу Никита Голуб зэрилъытэрэмкIэ, типшъашъэхэм гуетыныгъэ ахэлъ, бэкIэ тагъэгугъэ.
Т. Кирилловар, Д. Казихановар, М. Дмитриевар, нэмыкIхэри республикэм икомандэ шъхьаIэу «АГУ- Адыифым» рагъэблагъэх, тренер шъхьаIэу Александр Реввэ къалъэплъэ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«АГУ-Адыиф-2» — «Ростов-Дон-2» — 32:29 (17:11). Щылэ мазэм и 30-м зэIукIагъэх.
ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ, типшъашъэхэм текIоныгъэр къыдахыгъ, я 5-рэ чIыпIэм щыIэх. Мэзаем и 16-м «АГУ-Адыиф-2-р» Москва икомандэ Мыекъуапэ щыIукIэщт.

ЕмтIылъ Нурбый.