ЧIыпIэ продукциеу щащэрэм хагъэхъощт

Щылэ мазэм и 30-м Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ щыкIогъэ зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх ведомствэм ипащэхэмрэ компаниеу «Лента» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ илIыкIохэмрэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2018-рэ илъэ­сым тыгъэгъазэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ компанием игипермаркет тикъэлэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ.

Министрэу Къуанэ Анзаур анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр республикэм къы­щыдагъэкIырэ продукциер «Лентэм» исатыушIыпIэ чIыпIэхэм нахьыбэу къащыгъэлъэгъогъэн зэрэфаер ары.

Гипермаркетэу «Лентэм» икъутамэу Мыекъуапэ щыIэм ипащэу Дауд Дулуевым мы лъэныкъомкIэ Iоф зэдашIэным, республикэм ихэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьын къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр агъэпытэным зэрэфэхьазырхэр ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ.