Нахьыбэу зэрашIыщтхэм пылъыщтых

ПсэолъэшIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ федеральнэ Министерствэм 2019-рэ илъэсым псэупIэ къэзыщэфынэу фаехэм ащ изы квадратнэ метрэ пэпчъ уасэу фагъэуцугъэр къыгъэнэфагъ.

Ар зытегъэпсыхьагъэр хабзэм социальнэ Iэпы­Iэгъу къызэритэу зыщы­псэунхэ унэ къызэригъэщэфыщтхэр ары. Ау сыдигъуи хэбзэ ахъщэмкIэ псэупIэр къэпщэфышъунэу хъурэп, щыкIэрэ ахъщэр ежь-ежьырэу цIыфхэм ха­гъэхъожьы. Арышъ, къащэфхэрэ унэхэм ауасэ хабзэм къызэрилъытэрэм ренэу нахьыб.

Ар пчъагъэхэми къагъэ­лъагъо. Унэхэр е фэтэр­хэр къызэращэфхэрэ уасэхэр шъолъыр зэфэшъхьаф­хэми ащызэфэдизхэп. ГущыIэм пае, Урысыем и Къыблэ федеральнэ шъо­лъыр пштэмэ, псэупIэхэр зыщынахь пыутхэр Къалмыкъ Республикэр ары, мыщ зы квадрат метрэм сомэ мин 30,095-рэ щы­лъаты. Адыгеир ащ къыкIэлъэкIо, зы квадрат мет­рэм сомэ мин 30985-рэ ащ щиосэщт. Унэхэр нахь зыщылъапIэхэр Ставрополь краир ары, зы квадрат метрэр сомэ мин 49-рэ фэдизкIэ къащэфы.

2019-рэ илъэсым унэ уасэхэм хабзэм защы­хигъэхъогъэхэ чIыпIэхэри щы­Iэх, ахэр 12 мэхъух. Джыри илъэсыкIэр къимыхьэзэ Къырым, Краснодар краим, Мордовием, Татарстан, Иркутскэ хэкум, нэмыкIхэми зы квадрат метрэм ащалъатыщтыгъэм сомэ мини 2 зы­­рыз афыхагъэхъуагъ.

Адыгеир анахь осэ ма­кIэ зыщатырэ шъолъырищым ахэфагъ. ПсэупIэхэр къыращэфынхэу хэбзэ ахъщэу цIыфхэм къара­тырэр тыдэкIи зы квадрат метрэм ыуасэ зыфэдизым епхыгъ.

Къихьэгъэ илъэсым унэ­хэм яшIын агъэпсынкIэнэу республикэм и Минстрой къегъэгугъэх. Мы уахътэм Адыгеим 142-рэ хъоу унэ зэтетхэр щырагъэжьагъэх ыкIи щашIых. Ахэм квадратнэ метрэ мин 775-рэ фэдиз арылъ, ащ щыщэу квадрат мини 145-р 2019-рэ илъэсым ыкIэ нэс къаухы ашIоигъу. Нахьыбэу псэупIэхэр зыщашIыхэрэр къалэу Мые­къуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ.

Зэрэ Урысыеу унэ уасэ­хэм ащылъыплъэрэ проектэу РеалтуМаг.ру зыфиIорэм къызэриIо­рэмкIэ, Адыгеим щыIэхэ бэдзэр уасэхэр Минстроим къызэрилъытагъэм нахьыбэх, зы квадрат метрэм сомэ мин 38-рэ фэдиз лъатынэу мэхъу.

Къыблэ шъолъырхэр зэбгъапшэхэмэ, икIыгъэ илъэсым псэупIэу ашIы­гъэхэм япчъагъэ хэзы­гъэ­хъуагъэхэм Адыгеири ахэт. Ростов хэкур зэкIэми апэ ишъыгъэмэ, тэ ти­республикэ ятIонэрэ чIы­пIэм щыI. Джыри унэ­хэр нахьыбэу ыкIи нахь псынкIэу зэрагъэпсыщтхэм пащэ­хэри псэолъэшI­хэри ыуж итых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим архитекту­рэмрэ къэлэгъэпсыным­рэкIэ и Комитет ипащэ ыпшъэ рилъхьагъ псэупIэ­хэр зэрашIырэ шIыкIэм, пIалъэу зыщатыхэрэм ыкIи игъом инфраструктурэр анагъэсымэ ренэу лъыплъэнэу. Джащ фэдэу ахэр зыщашIыщтхэ чIыпIэхэр пэшIорыгъэшъэу къыха­гъэщынхэу муниципалитетхэм япащэхэми атыригъэпытыхьагъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.