ЩыIэныгъэм дырагъаштэ

КультурэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащэгъэ Советым иапэрэ зэхэсыгъо Правительствэр зычIэт Унэм тыгъуасэ щыкIуагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищэгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Советым хэтхэр, культурэмрэ искусст­вэмрэ яIофышIэхэр, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэр.

2019-рэ илъэсыр театрэм и Илъэс. КъумпIыл Мурат ар къыдилъытэзэ, ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным театрэм и Илъэс мэхьэнэ ин зэрэритырэр.

— ГъэцэкIэгъэн фаехэ Iофыгъохэр дгъэунэфыгъэх. ЦIыфхэм нахьышIоу талъыIэсыным пае къуаджэхэм, къутырхэм культурэм илIыкIохэр адэхьанхэр япшъэрылъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ республикэм итеатральнэ искусствэ ыпэкIэ лъыкIотэным фэшI гъэцэкIэгъэнхэ фаехэ Iофы­гъохэм иеплъыкIэхэр къариIолIагъэх.

Стадионхэр, спорт псэуалъэ­хэр республикэм щашIых. Культурэм иунэхэм язытет нахь дэгъу хъуным фэшI гъэцэкIэжьын Iофыгъохэр зэрахьэх. Ахэр зэкIэ зыфэгъэхьыгъэхэр ныбжьыкIэхэм щыIэныгъэм зыкъыщагъотыныр, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ хэхъоныгъэ фэхъуныр ары.

Театрэм и Илъэс IофшIэгъэ дэгъухэмкIэ хэгъэунэфыкIыгъэн фаеу Ю. Аулъэм къыIуагъ. Къэ­ралыгъо театрищ республикэм иI, филармонием кIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» Iоф щешIэ. «КIэлэцIыкIухэм апае театрэр» зыфиIорэ Iофтхьабзэм зегъэушъомбгъугъэным, кад­рэхэм яегъэджэн, театральнэ ыкIи музыкальнэ искусствэхэм ярепертуар нахь гъэшIэгъонэу гъэпсыгъэным, фэшъхьафхэм министрэр къатегущыIагъ.

Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу, артист цIэрыIоу Зыхьэ Заурбый кадрэхэм ягъэхьазырын, артист ныбжьыкIэхэм яфэ­Iо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ хэкIыпIэхэу щыIэхэм иеплъыкIэхэр къариIолIагъэх.

Урысыем инароднэ артистэу, композиторэу Нэхэе Аслъан зэгъэпшэнхэр ышIыгъэх. Лъэпкъ искусствэм ылъапсэ гъэпытэгъэ­ным, лъэхъаным диштэу хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм пае фестивальхэм, фэшъхьаф Iофтхьабзэхэм язэхэщэн лъыгъэкIотэ­гъэн фаеу ащ ылъытагъ. Культурэм иунэхэм яIофшIэгъу уахътэ зэхъокIыныгъэхэр ищыкIагъэх. Пчэдыжьым сыхьатыр 9-м щыублагъэу пчыхьэм сыхьатыр 6-м нэс Iоф зышIэрэмэ бэкIэ уащыгугъы хъущтэп.

КъокIыпIэм щыпсэухэрэ лъэпкъ­хэм яискусствэхэмкIэ Къэ­ралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт, Урысыем инароднэ артистэу Кукэнэ Мурат, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЕджапIэхэм, культурэм иунэхэм ныбжьыкIэхэм Iоф аща­дашIэзэ, щыIэныгъэм нахьы­шIоу фэгъэсэгъэнхэм къытегущыIагъэхэм яеплъыкIэхэр зэдимыштэхэу къыхэкIыгъэми, унашъоу аштэщтым къыщыхагъэщыгъэм уегъэразэ. НыбжьыкIэхэм пIуныгъэ IофшIэнэу адызэра­хьэрэр щыIэныгъэм диштэн фае.

Нэхэе Тэмарэ къызэриIуагъэу, дунэе шапхъэхэм алъыкIахьэхэрэ композиторхэр Адыгеим щапIугъэх, ау яорэдхэр зэгъэфагъэхэу зыдэтхэ тхылъхэр тфикъухэрэп. Музыкальнэ искусствэм цIыфыр епIу, щыIэныгъэм фегъасэ, композиторхэм яIофшIагъэ уасэу фэтшIырэм зыкъегъэIэтыгъэн фае.

Культурэм, творчествэм апылъхэ цIыфхэм афэгъэхьыгъэ IофшIагъэхэм республикэм культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ольга Гавшинар къатегущыIагъ. Зэхахьэм унэшъо хэхыгъэхэр щаштагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.

Сурэтым итхэр: зэхахьэм хэлэжьэгъэхэ Евгений Саловыр, ХьакIэ­гъогъу Къэсэй, Кукэнэ Мурат.