Хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXI-рэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх партием и Генеральнэ совет хэтэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, министрэхэм ащыщхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм щыIэ фракциеу «Единэ Россием» хэтхэр, республикэм икъа­лэхэм ыкIи ирайонхэм къарыкIыгъэ лIыкIохэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэр зэрищагъ шъолъыр къутамэм и Секретарэу Iэщэ Мухьамэд.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ия XVIII-рэ Зэфэс блэкIыгъэ илъэсым тыгъэгъазэм и 7 — 8-м Москва щыкIуагъ. Ащ унэшъо гъэнэфагъэхэр ща­шIыгъэх, анахь шъхьаIэу къыхэб­гъэщын фаер партием и Устав зэхъокIыныгъэхэр ыкIи хэгъэ­хъонхэр зэрэфашIыгъэхэр ары. Мы лъэхъэнэ благъэм партием зэшIуихынхэу рихъухьэхэ­рэ пшъэрылъхэр зэфэсым ща­гъэнэфагъэх. Джащ фэдэу кадрэхэм язэблэхъункIэ ятIонэрэ пакетыр аштагъ, Генеральнэ Советым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх.

Пленарнэ зэхэсыгъоу зэхащагъэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр къыщыгущыIэзэ, партием ыпашъхьэ итхэ пшъэрылъхэр къыгъэ­нэфагъэх. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, Урысыер хэпшIыкIэу ыпэкIэ лъы­кIотэнымкIэ партием мэхьа­нэшхо иIэу щыт. Къэралыгъом ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум исуверенитет гъэпытэгъэнымкIэ, экономикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, лъэпкъ проект шъхьаIэхэр пхырыщы­гъэнхэмкIэ «Единэ Россием» мэхьанэшхо иI. Мыщ дэ­жьым Урысые Федерацием ишъолъыр­хэм IофшIэн шъхьаIэр ащызэшIуахын зэрэфаер ащ къыIуагъ.

Къэралыгъом икъэлэ шъхьаIэ щыкIогъэ Зэфэсым икIэуххэр Мыекъуапэ щыкIогъэ конференцием щызэфахьысыжьыгъэх, джащ фэдэу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарь, регион политсоветымрэ ащ и Президиумрэ ахэтыщтхэр хадзыжьыгъэх.

Партием къыгъэнэфагъэхэ пшъэрылъхэм, уставым фашIыгъэхэ зэхъокIыныгъэхэм ыкIи хэгъэхъонхэм адиштэу, «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарь пIалъэр къэмысыгъэу иIэнатIэ IукIыгъ. Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм мы пшъэрылъыр зыгъэцэкIэнхэ зылъэкIыщтхэ кандидатурэхэм ацIэхэр къараIуагъэх. Ахэр Iэщэ Мухьамэдрэ Роман Гусевымрэ. Конференцием илIыкIохэм шъэф шIыкIэм тетэу мыхэм амакъэ афатыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къы­зэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, нэбгыри 107-мэ — М. Iащэм икандидатурэ, лIыкIо 14-мэ — Р.Гусевым адырагъэштагъ. Iэщэ Мухьамэд политсоветым исекретарэу ха­дзыжьыгъ. Зымакъэ фэзытыгъэ, къыдезыгъэштэгъэ пстэуми ар афэрэзагъ. Партием къыгъэуцухэрэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэм зэрэпылъыщтхэр, республикэм хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр къыIуагъ. Ягухэлъхэр къадэхъунхэм фэшI яIофшIэн нахь агъэлъэшын фаеу ылъытагъ.

Зэхэсыгъом иIофшIэн къыдыхэлъытагъэу партием ишъо­лъыр къутамэ иполитсовет хэтыщтхэри хадзыжьыгъэх, къэзэ­рэугъоигъэхэм зэIухыгъэ шIыкIэм тетэу амакъэ атыгъ ыкIи кандидатурэу къагъэлъэгъуагъэ­хэм зэкIэми адырагъэштагъ. Политсоветым нэбгырэ 37-рэ хэхьагъ, ахэм республикэм ипащи ахэт. Президиумым хэтыщтхэм яхэдзынкIэ къагъэлъэ­гъогъэ спискэмкIэ шъэф шIыкIэм тетэу лIыкIохэм амакъэ атыгъ, ащ итыгъэ кандидатурэхэм зэкIэми адырагъэштагъ. Пре­зиди­умым нэбгыри 9 хэхьагъ: Къум­пIыл Мурат, М. Iащэр, В. Нарожнэр, А. Наролиныр, Н. Ши­ро­ковар, А. Гетмановыр, Къ. Борсэр, Р. АфэшIагъор, Г.Петровар.

Конференцием икIэух АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр ыштагъ ыкIи ежь анахь мэхьанэшхо зэритхэрэ лъэныкъохэм къатегущыIагъ. Хэдзын кампание пэпчъ унашъохэу ашIыщтхэмкIэ партием пшъэдэкIыжьышхо зэрихьырэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Мыщ дакIоу цIыфхэм ягумэкI, яшIоигъоныгъэ къапкъырыкIыхэзэ, акIуачIэ изэу, чанэу партием хэтхэм Iоф ашIэн фаеу ылъытагъ.

Джащ фэдэу «Единэ Россием» исатырэ хэтхэм, анахьэу ныбжьыкIэхэм, япчъагъэ хэгъэхъогъэным, партийнэ проектхэр республикэм зэрифэшъуашэу щыгъэцэкIэ­гъэнхэм чIыпIэхэм анаIэ ащытырагъэтынэу закъыфигъэзагъ. Дэгъоу Iоф зышIэхэрэ ныбжьыкIэхэм хэбзэ къулыкъухэм Iоф ащашIэн, лъэгэпIэ инхэм анэсынхэ амал зэраIэкIэлъыр, ащкIэ непэ щысэшIухэр зэрэщыIэхэр республикэм ипащэ къыIуагъ.

— Пшъэрылъхэу щытхэр зэшIотхынхэу цIыфхэр къыт­щэгугъых. Ахэм шъхьэихы­гъэу тадэгущыIэн, чанэу Iоф адэтшIэн фае. КъыхэкIыщт упчIэ къинхэри къатыхэу, ау уна­шъоу, лъэбэкъоу тшIы­хэрэм мэхьанэу яIэр, шIуа­гъэу къа­хьыщтыр къагурыдгъаIомэ, цыхьэ къызэрэтфашIыщтым щэч хэлъэп. ТиIофшIэн зэфэхьысыжьхэу фэхъухэрэр арых мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.