ТекIоныгъэм пэчыжьагъэп

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополье» Ставрополь – 28:28 (16:14).
Щылэ мазэм и 28-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щытым щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Кавешников, П. Плотников.
«Адыиф», къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Баскакова; Зубова – 3, Дмитриева, Дворцевая – 4, Загайко – 2, Дьяченко – 6, Долина – 3, Неупокоева – 7, Васильева – 2, Кириллова, Краснокутская – 1, Пуленко.
«Ставропольем» къыхэщыгъэхэр: Голец – 8, Стрельцова – 5, Лунина – 4, Собина – 4, Сорокина – 3, Никифорова – 2, Кобл – 2.

Командэхэм пшъэрылъэу зэнэкъокъум щыряIэр зэфэшъхьаф, арэу щытми, зэIукIэгъум кIэухэу фэхъущтыр къызынэфагъэр аужырэ нэгъэупIэпIэгъур ары. ЗэIукIэгъур заублэм, тиешIакIохэр псынкIэу апэкIэ илъы­щтыгъэх. Инесса Неупокоевам тазыркIэ хъагъэм Iэгуаор редзэ – 2:1. ТикъэлэпчъэIутэу Людмила Баскаковам метри 7 тазыр дзыгъор къызэкIедзэжьы. Я 10-рэ такъикъыр макIо – 4:3.
«Адыифыр» гупчэм пхъашэу щэбанэ, пчъагъэм хегъахъо: 6:4. Ксения Дьяченкэм «Ставропольем» иешIакIохэу апэкIэ къилъы­гъэхэм Iэгуаор къаIэкIихи, иза­къоу хьакIэхэм якъэлэпчъэIут екIуи, хъагъэм ридзагъ. «Адыифыр» шIыкIэ зэфэшъхьафхэм алъэхъу, ау жъажъэу пчъагъэр лъегъэкIуатэ: 7:4, икIэрыкIэу К. Дьяченкэм тегъэгушIо. 8:5, 9:6, 9:8, 10:9, 11:10. «Ставропольем» Кобл Зурыет, Виолетта Голец, нэмыкIхэри дэгъоу щешIэх. З. Коблым зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу егъэцакIэх, В. Голец ухъу­макIохэм апхырэкIы, хъагъэм Iэгуаор бэрэ редзэ. Апэрэ едзыгъор зэраухыгъэ пчъагъэм тигъэ­рэзагъ – 16:14.

ТикъэлэпчъэIутхэм гъогогъуи 3 метри 7 тазыр дзыгъор къызэкIадзэжьыгъ. Анастасия Загайко гупчэм щыбани, пчъагъэм хигъэхъуагъ – 20:15. К. Дьяченкэми хъагъэм Iэгуаор ридзагъ, ау З. Коблым, Е. Стрельцовам, нэмыкIхэми тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзэ – 20:18. Виктория Долинам ухъумакIохэр къызэринэкIхи, А. Загайко дахэу къыритыгъэ Iэгуаор хъагъэм ридзагъ – 21:18. К. Дьяченкэм топыщэм фэдэу лъэшэу ыдзыгъэ Iэгуаор хъагъэм щэчэрэгъу – 22:19. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ къэнагъэр такъикъ 12.

Пчъагъэм тигъэрэхьатырэп: 23:20, 24:23. В. Долинамрэ И. Неупокоевамрэ зэрызэ хъагъэм Iэгуаор радзэ: 25:23, 26:24. В. Голец зэкIэлъыкIоу гъогогъуи 2 тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдедзэ: 27:27. Е. Стрельцовам тигумэкIыгъохэм къахегъахъо: 27:28. «Адыифыр» гуIэм хэтэу ыпэкIэ лъэкIуатэ, И. Неупокоевам «Ставропольер» ыгъэрэхьатырэп. Iэ­гуаор къызыфигъэфеди, хъагъэм ридзагъ.

ЗэIукIэгъум икIэух нэгъэупIэпIэгъухэм гур зэрадзэщтыгъ. «Ставропольер» ыпэкIэ къызе­лъым, тиухъумакIохэм, къэлэпчъэ­Iутым Iэгуаор къызэкIадзэжьыгъ, апэкIэ лъыкIотагъэх. Алиса Дворцеваям нэплъэгъур къызыфигъэфеди, къябэныхэрэ ухъумакIохэр къызэринэкIыгъэх, хъа­­гъэм Iэгуаор ридзагъ, ау судьям пчъагъэм хигъэхъуагъэп, уахътэр икIыгъэу ылъытагъ. Зы нэгъэупIэпIэгъу фэдиз А. Дворцеваяр зэрэгужъуагъэр – 28:28.

«Адыифыр» лъыкIотэщт

Адыгеим игандбол зеушъомбгъу. Джэнчэтэ СултIан лъапсэ зыфишIыгъэ «Адыифыр» дунаим шIукIэ щашIагъ. Командэм ыгъэсагъэхэр спортышхом цIэрыIо щыхъугъэх. Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм язэнэкъо­къухэм дышъэр, тыжьыныр къащахьыгъэх. «Адыифым» гъого­гъуи 2 джэрзыр Урысыем къыщыди­хыгъ. Анна Кареевар, Анна Игнатченкэр, Виктория Калининар, Инна Суслинар, Лариса Сысоевар, Эльвира Ищенкэр, Яна Усковар, нэмыкIхэри спортышхом щызэлъашIагъэх.

Джырэ уахътэм «Адыифым» хэтхэм тагъэгугъэ, командэм зыкъызэриIэтыжьыщтым тицыхьэ телъ.

— Сигуапэу «Адыифым» иешIэгъухэм сяплъы, — къытиIуагъ Косовэ къикIыжьыгъэу Мэфэхьаблэ щыпсэурэ ГутIэ Рэмэдан. – Джэнчэтэ СултIан тшIэщтыгъэ къодыеп, тикъоджэгъухэм къа­IукIэщтыгъ, къакIэупчIэщтыгъ. Адыгэгур зыIэтыхэрэ, зыгъэпытэхэрэ цIыфхэм СултIан ащыщыгъ. «Адыифым» игъэ­хъагъэхэм ахигъэхъонэу фэтэIо.

Людмила Баскаковам, Анастасия Загайко, Алиса Дворцеваям, Ксения Дьяченкэм, фэшъхьафхэм ясэнаущыгъэ къызэрэзэ­Iуахыщтым тегъэгушхо.

Щытхъу тхылъхэр

«Адыифым» хэхъоныгъэхэр ышIынхэм илъэс зэфэшъхьафхэм яIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм Урысыем и Къэралыгъо Думэ ищытхъу тхылъхэр тренерхэм, ешIакIохэм къафагъэшъошагъэх. «Адыифым» ипэщэ шъхьаIэу Къудайнэт Мэджыдэ командэм хэтхэм афэгушIуагъ. Петр Кондратенкэм, Ольга Рюхинам, Галина Мельниковам, Марина Васильевам, Мария Мартыненкэм, Наталья Тормозовам Къэралыгъо Думэм ищытхъу тхылъхэр Къудайнэт Мэджыдэ аритыжьыгъэх.

Мыекъуапэ ыкIи Ставрополь якомандэхэм язэIукIэгъу еплъыгъэх Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къы­щызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат, Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, «Адыифым» ипащэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Пресс-зэIукIэр

«Ставропольем» итренер шъхьа­Iэу Виталий Волынченкэм зэрилъытэрэмкIэ, Ставрополь икомандэ ешIэгъум текIоныгъэр къыщыдихынэу чIыпIэ итыгъэп. Пчъагъэр зэфэдэу зэIукIэгъур зэраухыгъэм ыгъэгушIуагъ. «Адыифыр» текIоныгъэм нахь пэблэгъагъ.

— ТиешIакIохэр ныбжьыкIаIох, опыт яIэп. ТекIоныгъэм фэбэнэнхэм фэшI амалыкIэхэм афэтэ­гъасэх, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем иза­служеннэ тренерэу Александр Реввэ.

Анахь дэгъухэр

Анахь дэгъоу ешIагъэу «Ставропольем» къыхагъэщыгъэр Шапсыгъэ шъолъырым щыщ адыгэ пшъашъэу Кобл Зурыет ары. КъэлэпчъэIутэу Людмила Баскаковар «Адыифым» къыщыхагъэщыгъ.

Дунаим дышъэр къыщызыхьыгъэ Яна Усковар командэхэм анахь дэгъоу щешIагъэхэм афэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.