Нысэ цIыкIум фэразэх

БэмышIэу Къунчыкъохьаблэ тыщыIагъ тиныбджэгъоу, егъэджэн-пIуныгъэм иветеранэу, Iоф ешIэфэ гурыт еджапIэхэм япащэу къэзыхьыгъэу, «Адыгэ макъэр» ренэу къизытхыкIырэ Гъыщ Шумафэ лъэгъун дытиIэу.

ТызфэкIуагъэри дгъэцэкIэгъа­хэу тызэрэгъэгущыIэзэ, тапэкIэ таIукIэ къэс Шумафи нэмыкI-хэми гъэзетэу зыкIатхэхэрэр игъом къафамыхьхэу къытаIощтыгъэти, Iофым зэхъокIыныгъэ горэ фэхъугъэмэ тыкIэупчIагъ.

— АщкIэ тиIоф зэрэдэигъэр, гъэзетэу къиттхыкIыгъэу тыза­жэрэр зэIукIагъэу, зэтелъэу тхьа­мафэм зэ къахьыми рагъэ­къоу зэрэщытыгъэр ошIэ, — еIо Шумафэ ыкIи тызэмыжэгъэхэ къэбар гушIуагъом тыщегъэгъуа­зэ. — Джы мафэ къэс непэ къыдэкIыгъэ лъэпкъ гъэзетэу илъэс пчъагъэ хъугъэу къистхыкIырэр а мэфэ дэдэм къытфахьы хъугъэшъ, тигушIогъошху. Къыздыращыгъэри тэрэз дэдэу къэс­Iонэу сшIэрэп, ау нысэ цIыкIу горэ тикъуаджэ къыдащагъэшъ, зытигъэгъэпсэфыжьыгъ, жьы къы­тигъэщагъ. ЖакIэмыкъомэ яунагъоу ар къызэрыхьагъэр бэгъашIэ хъунэу, ялъфыгъи еджэ­гъэшхоу, насыпышIоу къалъэ­гъужьынэу тыфэлъаIо. А нысэ цIыкIум жэбзэ дахэ Iулъ, «А тат…» ыIозэ къыддэгущыIэ, гъэ­зетхэри пенсиери къытфехьых, тегъэгушIо.

Ахэр къызытфеIуатэхэм, ащ фэдиз щытхъур къызпалъхьэгъэ бзылъфыгъэ цIыкIоу лъэпкъ гъэ­зетыр къизытхыкIыгъэхэм игъом афэзыхьырэм, цIыфхэр зыгъэгушIохэрэм зыIудгъэкIэнэу поч­тэм иотделениеу къуаджэм дэтым тычIэхьагъ. Зэлэгъу бзы­лъфыгъэ ныбжьыкIитIу ащ щэлажьэ.

— Сэ почтэ зэпхыныгъэм иот­делениеу чылэм дэтым илъэ­ситIу хъугъэу сырипащ, — еIо стойкэ кIыбым дэсэу зипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ ЖакIэ­мыкъо Сусанэу нэIуасэ зызы­фэтшIыгъэм. — Олъэгъу тиIоф­шIапIэ зэрэзэIухыгъэр, тыфай тикъуаджэ ищытхъу ядгъэIонэу. ТапэкIэ гъэзетхэр къырахьакIыщтыгъэхэпти, а Iофыр тэ дгъэтэрэзыжьынэу тыфежьагъ ыкIи къыддэхъугъ. Тикъуаджэ нахь щагъэлъапIэрэр «Адыгэ макъэр» ары — экземпляр 31-рэ къыратхыкIыгъ. «Тикъоджэ еджапIэ ипащэу Пэнэшъу Борисэ иколлектив зэрэхъурэр нэ­бгырэ 18 илъэс къэс ахэм зэ­кIэми лъэпкъ гъэзетыр къыратхыкIы. Клубым иIофышIэхэри кIэтхагъэх. «Адыгэ макъэр» ре­нэу къизытхыкIы­хэрэр, ащ иныбджэгъухэр Гъыщ Шумаф, Тыгъужъ Сар, Шъоджэ Ким, нэмыкIхэри.

А зэпстэоу Сусанэ къыIуа­гъэхэм ащыгъуазэу пчъагъэхэр къэзылъытагъэхэр къызщытхъугъэхэ нысэ нэутхэ цIыкIоу мыщ тызыфычIэхьэгъэ почтальон хъупхъэр ары.

— Сэ Къэрэщэе-Щэрджэс Рес­публикэмкIэ къуаджэу Хъу­мэрэн сыщыщ, — еIо нэIуасэ тызыфэхъугъэ Аидэ. — Мые­къуапэ дэт Адыгэ къэралыгъо университетым илъэпкъ факультет къэсыухыгъэу унагъо си­хьагъ. Тикъуаджэ, Къунчыкъо­хьаблэ, непэ унэгъуи 140-рэ дэс. Пенсионерхэр зэрэхъухэрэр нэ­бгыри 117-рэ. ЗэкIэми пенсиехэр афэсэхьыжьы. Джащ фэд, гъэзетэу къыратхыкIыгъэхэри пчэдыжьым къызэращэхэу ащ лъыпытэу есэхьыжьэхэшъ, къе­жэхэрэм аIусэгъакIэх. ЦIыфхэр зэрэзгъэрэзэщтхэм сыпылъ.

— Упочтальоныныр къина? — ащ теупчIы.

— Сэ зи ащ хьылъэ хэслъагъорэп, — джэуапым тызэригъа­жэрэп, — цIIыфэу къыуажэхэрэм ягъэзетхэр, пенсиехэр афэпхьыжьхэмэ, мэгушIох, агу къы­дэощае. Сэри сагъэразэ, ренэу къыспэгушIуатэх. ЛэжьапкIэр ма­кIэ — ставкэ ныкъу сызэ-­
ра­штагъэр — сомэ 3900-рэ къэзгъахъэрэр. Тикъоджэдэсхэр цIы­фышIух, рэхьатых, нахьыбэхэр тызэкъош-Iахьылых. Сэри ахэм гушIуагъо къафэсхьымэ, гущыIэ фабэ горэ ясIомэ ягуап. Ащ сыд къин хэлъ?! Тызпылъыр лъэпкъ гъэзетым нахьыбэ еджэу шIыгъэныр ары.

— Аида, «Къэрэщэе-Щэр­джэсым сыщыщ» оIо, ащ сэри бэрэ сыкIоу къыхэкIыгъ, синыб­джэгъу журналистхэри щэпсэух, ау ахэм афэдэу угущыIэрэп.

СигущыIэгъу мэщхышъ, ­джэуап къетыжьы:

— Унагъо сызихьагъэр илъэс 11 хъугъэ. Сызхэхьа­гъэ­хэм ащыщ сыхъугъ.

Нэхэе Рэмэзан.