ШIыкIэшIур къыотэжьы

«Эльбрус» Щэрджэскъал – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 73:85 (18:26, 15:17, 12:25, 28:17).
Щылэ мазэм и 28-м Щэрджэскъалэ щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 3, Гапошин – 13, Абызов – 15, Милютин – 4, Еремин – 32, Кочнев – 18.

— ЕшIэгъум текIоныгъэр къыщыдэтхыным фэшI шIыкIэшIоу тиIэхэр дгъэфедагъэх. Очкоуи 3 дзыгъохэмкIэ гъэхъагъэ тшIын тымылъэкIы зэхъум, хъурджанэм благъэу текIоу тыфежьагъ. Хъагъэм Iэгуаор анахьыбэрэ изы­дзэгъэ Николай Ереминым, командэм икапитанэу Артем Гапошиным, Максим Абызовым, нэмыкIхэм сакъыщытхъу сшIоигъу, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым.

Тыгъуасэ командэхэр ятIонэрэу Щэрджэскъалэ щызэдешIагъэх.

НэкIубгъор
зыгъэхьзырыгъэр
ЕМТIЫЛЪ Нурбый.