ЛIыхъужъым имыжъобгъу

Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызезыхьэгъэ Илья Бригидиным ыцIэ зытетхэгъэ мыжъобгъур тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Респуб­ликэм щыIэм идзэ патриотическэ гупчэ зычIэт унэм ыпашъхьэ нэбгырабэ къы­щы­зэрэугъоигъ. 1941-рэ илъэсым мэкъуогъум и 22-м къыщыублагъэу 1945-рэ илъэсым жъоныгъуа­кIэм и 11-м нэс фашист теха­кIохэм язэхэ­къутэн пхъа­шэу хэлэжьэгъэ Илья Бригидиныр СССР-м изаслуженнэ летчик, Быракъ Плъыжьым иорден гъогогъуи 5, Жъо­гъо Плъыжьым иорден гъогогъуи 3, орде­нэу Щыт­хъум и Тамыгъэ, нэмыкIхэри къыфа­гъэ­шъошагъэх.

1948-рэ илъэсым Москва дзэхэм я Парадэу щыIа­гъэм хэтыгъ. Хэгъэгум и Маршалэу Иосиф Сталиныр хэушъхьафыкIыгъэу зыфэгушIуагъэхэм, шIу­хьафтын зыфишIыгъэхэм Илья Бригидиныр ащыщ. Мыекъопэ аэроклубэу М. Громовым ыцIэкIэ щытым щеджагъ, Iоф щишIагъ, ныбжьыкIэхэр авиацием фигъэ­сагъэх.

Мыекъуапэ иветеранхэм я Совет ипащэу Владимир Талаш зэрищэгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Стельмах, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт, къалэм иавиабазэ иветеранхэм я Совет ипащэу Вадим Мартыновыр, республикэм иветеранхэм я Совет хэтэу Шэуджэн Роман, Илья Бригидиным ышэу Виктор, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, нэмыкIхэри.

Илья Бригидиным ышэу Виктор республикэ ДОСААФ-м къакIуи, мыжъобгъум икъызэIухын зэрэзэхащэщт шIыкIэм къыкIэупчIагъ, етIанэ зэхэщэн Iофхэр лъыкIотагъэх. Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард хэбзэ шапхъэ хэлъэу Парламентым, нэмыкIхэм макъэ аригъэIугъ. Къалэм иветеранхэм я Совет, Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Андрей Гетмановыр, нэмыкIхэри мыжъобгъум игъэпсын нэужым хэлэжьагъэх.

— Цэй Эдуард лъэшэу тыфэраз, — къыIуагъ Илья Бригидиным ышэу Виктор. — Мыжъобгъум икъызэIухынкIэ ар IэпыIэгъу къыт­фэхъугъ.

— Хэгъэгу зэошхом илъэхъан фашист техакIохэр тикъалэ щызэхакъутэхи, шъхьафит зашIыжьыгъэ мафэм тефэу мыжъобгъур къызэIутэхы, — къыIуагъ Сергей Стельмах.

— НыбжьыкIэхэм япатриотическэ пIуныгъэ на­хьы­шIоу зэхэщэгъэнымкIэ Iофтхьабзэм мэхьэнэ ин иIэу тэлъытэ.

Илья Бригидиныр Мыекъуапэ къыщыхъугъ, къалэм игурыт еджа­пIэу N 6-м щеджагъ. ЕджапIэм ипащэ, кIэлэ­еджакIохэр зэхахьэм хэлэжьагъэх, лIыхъужъым изэо гъогухэм нахь куоу защагъэгъозагъ.

Псков хэкум И. Бригидиныр щызаозэ, огум ибыбагъэу пыйхэм самолетым машIор къырадзыгъ. Офицер лIыхъужъым исамолет стызэ зыкъыри­дзыжьыгъ, псаоу къэ­нэ­жьыгъ. Самолетым икъутафэхэр, илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, лъыхъокIо купым къыгъотыжьыгъ.

Адыгэ республикэ ДОСААФ-м иотдел ипащэу Ирина Манченкэм Илья Бригидиным иIахьылхэу зэхахьэм хэлэжьагъэхэм нэIуасэ тафишIыгъ, ахэр лIэужи 4 мэхъух. Виктор, Наталье, фэшъхьафхэм къызэрэтаIуагъэу, зэIукIэгъум щызэхахыгъэр, ща­лъэгъугъэр егъашIи ащыгъупшэжьыщтэп.

Адыгеим щыщ нэбгырэ мин 80 Хэгъэгу зэошхом хэлэжагъ, мин 39-м нахьыбэ заом щыфэхыгъ. Хэгъэгу зэошхом и ЛIыхъужъ щытхъуцIэр 59-мэ къафаусыгъ.

Заом щыфэхыгъэхэм, непэ къытхэмытыжьхэм шъхьащэ афа­шIыгъ, зы такъикъэ афэшъыгъуагъэх. Илья Бригидиным имы­жъобгъу къэгъагъэхэр кIэ­лъы­ралъхьагъэх. 1978-рэ илъэсым дунаим ар ехыжьыгъ, лIыхъужъны­гъэу зэрихьагъэмкIэ непи къытхэт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.