Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Виталий Шуликэ Адыгеим къэкIуагъ. Адыгэ Рес­публикэм и МВД иколлегие изэхэсыгъо хэлэжьэнхэм ыпэкIэ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ полицием игенерал-майорэу Виталий Шуликэрэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Адыгеим рэхьатныгъэмрэ щынэгъончъагъэмрэ къыщыухъумэгъэнхэмкIэ республикэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ по­лициемрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

«Адыгеир хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм ащыщ, цIыфхэм щынэгъончъагъэ яIэным мыщ лъэшэу тынаIэ щытетэгъэты. Республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэрэр бэп. Зэлъыпы­тэу мэфищэ тхьамыкIагъо гори къэмыхъугъэу, бзэ­джэшIагъи зэрамыхьагъэу бэмышIэу агъэунэфыгъ. АщкIэ зишIуагъэ къакIорэр республикэм иполицейскэхэм зэдырагъаштэзэ Iоф зэрашIэрэр ары», — къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэ республикэ гъэцэкIэкIо хабзэмрэ Адыгэ Республикэм и МВД-рэ азыфагу зэдэлэжьэныгъэ дэгъу зэрилъыр къыIуагъ, зигугъу къэтшIыгъэ ведомствэм иIофхэр дэгъоу зэхищэхэу ылъытагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу нахь игъэкIотыгъэу коллегием изэхэсыгъо къыщаIощт.
Республикэм иобщественнэ-политикэ Iофхэм язытет зыфэдэщтыр бэкIэ зэлъы­тыгъэр полицейскэхэм яIофшIакI ары. Республикэм иIофхэр зыпкъ зэритхэм, цIыфхэм щынэгъончъагъэ зэряIэм дэ­гъоу къеушыхьаты республикэм и МВД иIофы­шIэхэм якъулыкъу дэгъоу зэрэзэхащэрэр», — къыхигъэщыгъ Виталий Шуликэ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан джащ фэдэу Адыгеим и МВД мылъку къызэрэфыхагъэкIыщтым, ведомствэр мылъкукIи, тех­никэкIи нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэ­ным япхыгъэ Iофыгъохэри къыщаIэты­гъэх. Виталий Шуликэ республикэм иIофхэм язытет зыщигъэгъозэн, Адыгеим и МВД икъулыкъу заулэмэ ащыIэн имурад.

КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и МВД иIэшъхьэтетхэм республикэм анаIэ къызэрэтырагъэтырэм фэшI зэрафэразэр, республикэм щынэгъончъагъэр къыщыухъумэгъэнымкIэ республикэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэр Адыгеим и МВД тапэкIи IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэр, программэхэмрэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэ­хэмрэ ягъэцэкIэн зэрэлъагъэкIотэщтыр къыIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, муниципалитетхэм къащегъэжьагъэу тыдэрэ чIы­пIи ахэм ягъэцэкIэн лъэшэу анаIэ щатырагъэтыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу