ШъхьэкIэфэныгъэ къызхэжъугъаф

Студентхэм я Мафэ ехъу­лIэу Адыгэ Рес­публикэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие АКъУ-м июридическэ факультет иактивистхэр, «Студенческий десант» зыфиIорэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр игъусэхэу пэшIорыгъэшъ Iофыгъо Мыекъуапэ щызэхащагъ.


ГъогурыкIоным ишапхъэхэр амы­укъонхэу, шъхьэкIэфэныгъэ зэфашIынэу, водитель ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэ­хъунхэу активистхэр цIыфхэм къяджагъэх. Студентхэм ыкIи Татьянэхэм анахьэу анаIэ атырагъэтыгъ, ямэфэкI мафэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнэу араIуагъ.

Водительхэм ашIогъэшIэгъонэу ыкIи ягуапэу Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъэх. НыбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх, мыщ фэдэ Iофыгъомэ шIогъэ ин къызэрахьырэр ягущыIэ къыщыхагъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекций.