Хэбзэукъоныгъэхэр зыщатхырэ гупчэм ихьакIагъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Студенческий десант» зыфиIорэр Адыгеим щэкIо.

Мэфэ заулэм къыкIоцI рес­публикэм иапшъэрэ еджапIэхэм ачIэсхэр Адыгэ Респуб­ликэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иподразделение зэфэшъхьафхэм ащыIагъэх. Ахэм зэу ащыщ гъогурыкIоным ылъэныкъокIэ административнэ хэбзэукъоныгъэхэр автомат шIыкIэм тетэу зыщатхырэ гупчэр.

ХьакIэхэм къапэгъокIыгъ ащ ипащэу, полицием имайорэу Игорь Филатовыр. Гупчэм иIоф­шIэн зыфэдэм ыкIи ипшъэ­рылъхэм ар къатегущыIагъ. Нэ­­ужым техническэ аппарату­рэу агъэ­федэхэрэм якъэбар по­лицием икъулыкъушIэхэм къа­Iотагъ. Гъо­гурыкIоным ишап­хъэхэр зэ­раукъохэрэр автоматическэ ви­деофиксацием зэрэтырихырэ шIыкIэм ыкIи зыу­къуагъэхэм тазырэу атыралъхьэхэрэм ныбжьыкIэхэр аща­гъэгъозагъэх.

Скоростым ишапхъэ езыгъэ­хъугъэу полицейскэхэм къа­гъэуцугъэм ылъэныкъокIэ зэра­хьэрэ тхэн Iофхэм онлайн-шIыкIэм тетэу студентхэр еплъынхэ амал яIагъ.

Транспортыр зиехэм афагъэхьыхэрэ квитанциехэр къызэрэратхыкIыхэрэри Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэхэм къарагъэлъэгъугъ.

Машинэр зефэгъэнымкIэ фи­тыныгъэ зиIэхэм агу къагъэ­кIы­жьыгъ административнэ та­зыр­хэр игъом зэратынхэ фаер ыкIи ащкIэ зекIорэ хэбзэгъэуцугъэм игъэцэкIэнкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр.

ЗэIукIэгъум икIэух студентхэм яупчIабэм яджэуапхэр инспекторхэм къатыжьы­гъэх.