Псауныгъэм икъэухъумэн нахь шъхьаI

Гавердовскэ къоджэ тхылъеджапIэм гухэлъышIухэр зыдиIыгъхэу илъэсыкIэм IофшIэныр ригъэжьэжьыгъ. КIэлэцIыкIухэм зишIуагъэ якIыщт Iофтхьэбзэ гъэшIэгъоныбэ мыщ щызэхащэ.

Ахэм якIэщакIох тхылъеджапIэм иIофышIэхэу Наталья Алексеевамрэ Тамара Ковалевамрэ. НыбжьыкIэ цIыкIухэри ягуа­пэу тхылъеджапIэм къэкIох, ча­нэу ахэм ахэлажьэх.

БэмышIэу псауныгъэм икъэу­хъумэн, ащ зэрар езыххэрэ шIыкIэхэр щыгъэзыегъэнхэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу «Новое поколение за здоровый образ жизни» зыфиIорэр щыкIуагъ. Сыхьатым къыкIоцI зэ­дэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу щы­IэныгъэмкIэ псауныгъэм имэ­хьанэ зэрэиныр, ар лъэныкъуабэм зэрялъытыгъэр тхылъеджэхэм къафаIотагъ.

НыбжьыкIэхэм япсауныгъэ зэрар езыхыщтхэ зекIокIэ-шIыкIэхэр щагъэзыенхэм, ащ икъэ­ухъумэн фапIунхэмкIэ тхылъ­еджапIэхэм апшъэ ифэрэр ма­­кIэп.

Iофтхьабзэм ипэублэ хэзыгъэгъуазэхэрэ фильмэ кIэкI къафагъэлъэгъуагъ. Тутыным иягъэу къакIорэр, ар зыщэхэрэ компаниехэм цIыфым ­иакъыл-зэхашIэ агъэIорышIэзэ, нахьыбэрэ ешъонхэу, мэ IэшIу зыпыухэрэм яягъэ къэмыкIоу аIозэ рекламэхэр зэрашIыхэрэр фильмэм къыриIотыкIыгъэх. «Электроннэ тутынхэми» яIофыгъо ныбжьыкIэхэр хагъэгъозагъэх. Ахэр «щынэгъон­чъэу» зэраIорэм лъэшэу пэчы­жьэх.

Никотиным иягъэу къакIорэр къизыIотыкIырэ плакатэу Гавердовскэ тхылъеджапIэм иIофышIэхэм ашIыгъэр кIэлэ­еджакIохэм янэплъэгъу итыгъ.

«Тутынешъоныр чIэбдзыжьыным игъо къэсыгъ!» зэрытхэгъэ тхьапэ цIыкIухэр къэзэрэугъоигъэхэм афагощыгъэх. КIэухым псауныгъэ пытэм фэзыщэщтхэ гъогум дэмыххэу занкIэу илъэ­сыбэрэ рыкIонхэм тхылъеджапIэм иIофышIэхэр къыфэджа­гъэх.

ЗэгурыIоныгъэр ылъапс

Мы тхылъеджэпIэ дэдэм программэу «Толерантность — жить в мире с собой и другими» зыфиIорэм къыдыхэ­лъытагъэу щылэ мазэм и 22-м «Тэ тызэфэшъхьаф, ау тызэ­фэхымэп» зыфиIорэ Iофтхьабзэр рагъэкIокIыгъ. Мыщ къырагъэблэгъагъэх гурыт еджапIэу N 18-м икIэлэеджакIохэр.

Библиотекарэу Тамара Ковалевам лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ Урысыем зэрэщыпсэурэр, ахэм якультурэ ыкIи яхабзэ зэрэбайхэр къыIотагъэх.

Къэралыгъо ­зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэ лъэпкъхэм яшэн-
зэхэтыкIэ гъэшIэгъонхэр, ямэфэкI чэфхэр къизыIотыкIыхэрэ къэгъэлъэгъонхэм ныбжьыкIэ цIыкIухэр нэIуасэ афа­шIыгъэх. Зэрэдунаеу щыпсэурэ кIэлэцIы­кIу пэпчъ джэгуныр, зекIо кIоныр, творческэ гухэлъышIухэр зыфигъэуцужьынхэр зэрикIасэр нэрылъэгъу мы мафэм къафашIыгъ. ЦIыф лъэпкъ зэфэ­шъхьафхэм япаIохэр Iофтхьа­бзэм хэлэжьагъэхэм алъэгъунхэу амал яIагъ.

Нэужым Наталья Алексеевам къыIотагъ инджылыз тхакIоу, гупшысакIоу Сэмюэл Джонсон итхыгъэу кIалэм ыкIи хым ижъуа­­гъохэм афэгъэхьыгъэр. Мыщ «шIур», «гукIэгъур», зыпщыIэным имэхьанэ авторым дэгъоу къыщыреIотыкIых. ЦIыфым динэу ылэжьырэм, ыкIышъо зы­фэдэм, лъэпкъэу зыщыщым мэ­­­хьанэ яIэп, анахь шъхьаIэр — лъы­тэныгъэ, щэчныгъэ ыкIи шIур уазыфагу илъы­ныр ары.

Iофтхьабзэм зэфэхьысыжьэу фашIыгъэр зы — политическэ еплъыкIэ, культурэ зэфэшъхьаф­хэр зиIэ лъэпкъыбэ дунаим щэ­псэу. Арышъ, лъытэныгъэшхорэ щэчныгъэрэ зэкIэми афыуиIэу, анахьэу зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъуагъэхэм, зыныбжь хэ­кIотагъэхэм, упсэун фае.

Iэшъынэ Сусан.