Ленинград къэзыухъумагъэ­хэм ясаугъэт къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх

Ленинград шъхьафит зашIы­жьыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэр игъэкIотыгъэу тихэгъэгу щыхагъэунэфыкIыгъ.

Мы хъу­гъэ-шIагъэм фэгъэхьыгъэу Iофтхьэбзабэ зэхащагъ. Анахь шъхьаIэхэу Санкт-Петербург щыкIуагъэхэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр ахэлэжьагъ. Урысыем и Президент ятэу Путин Владимир Спиридон ыкъор 1941-рэ илъэсым Нева дэжь хьылъэу къыщау­Iэгъагъ. Ленинград шъхьа­фит ашIыжьызэ фэхыгъэхэм ясаугъэтэу Пискаревскэ къэхалъэм дэтым Урысыем и Президент къэгъагъэхэр кIэлъырилъхьагъэх. Ащ ышэу Виктор блокадэм илъэхъан сабыизэ хьадэгъур къыфэсыгъ. Ар зыдалъхьэгъэ къош къэ­халъэми Владимир Путиным къэгъагъэ кIэрилъхьагъ.

Адыгеим щыщ дзэкIолIхэр къэлэ-лIы­хъужъэу Ленинград шъхьафит зышIыжьыгъэхэм ахэтыгъэх. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 600 фэдизмэ апсэ агъэтIылъыгъ. Тиреспубликэ щыщхэу къалэр шъхьафит зышIыжьыгъэхэм апае 2010-рэ илъэсым Санкт-Петербург дэт Пискаревскэ къэхалъэм саугъэт щагъэуцугъ.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, Ленинград шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 75-рэ зыщыхъурэм ехъулIэу Санкт-Петербург щызэхэщэгъэ Адыгэ Хасэм хэтхэри Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэ­хэм ахэлэжьагъэх. Адыгеим щыщхэу Ленинград къаухъумэзэ фэхыгъэхэм ясаугъэт республикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ ахэм къэгъагъэ кIэлъыралъ­хьагъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан станицэу Ханскэм дэжь щыфэхыгъэ летчикэу Михаил Снеговскэм иIахьылхэри а Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх.

— Летчикэу Михаил Снеговскэм иIахьылхэми, Пискаревскэ къэхалъэм дэт саугъэтым къэгъагъэхэр кIэлъырызылъхьэгъэ пстэуми лъэшэу сызэрафэразэр ясэIо. Гъаблэмрэ чъыIэмрэ нэбгырэ минишъэ пчъагъэ зэрагъэлIагъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп, къэлэдэсхэм, Ленинград шъхьафит зышIыжьыгъэ советскэ дзэкIолIхэмрэ офицерхэмрэ ягугъу тшIын фае. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тхьамыкIагъоу къяхъулIагъэр, лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр тарихъым хэхьагъ, а пстэури зэдытилыуз, зэдытигъэхъагъ, — ритхагъ КъумпIыл Мурат инстаграмым.