Продукцие нэпцI къыди­гъэ­кIы­щтыгъ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экономикэ щынэ­гъон­чъэнымкIэ ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ игъэIорышIапIэ икъулыкъушIэхэм зэхащэгъэ оперативнэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ тутын продукциер хэбзэнчъэу къыдэзыгъэкIыщтыгъэ цехыр зыгъэIорышIэщтыгъэу зэгуцафэхэрэ Мыекъопэ районым щыпсэурэ илъэс 57-рэ зыныбжь хъулъфыгъэр къаубытыгъ.

Мыщ бэджэндэу ыштэгъэ складыр хэбзэухъумакIохэм къызалъыхъум, тутын нэпцI къыдэзыгъэ­кIырэ линиер къыхагъэщыгъ. Ащ дакIоу шапхъэхэм адимыштэрэ акцизхэр продукцием тегъэпкIэгъагъэх. Цехым къычIахыгъэм ыуасэ зэкIэмкIи сомэ мин 400-м ехъу.

УФ-м и Следственнэ Комитет и Следственнэ гъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ, зэхэфынхэр макIох.

Хъулъфыгъэм лажьэ иIэу загъэунэфкIэ, илъэси 6-м нэс хьапс ыкIи тазырэу сомэ миллионым нэс тыралъхьанхэ алъэкIыщт.