ИIофшIагъэкIэ къылэжьыгъ

Урысые къэбарлъыгъэIэс амалхэм ащылажьэхэрэм ащыщхэм Кремлым къэралыгъо тын­хэр мы тхьамафэм ащыфагъэшъошагъэх. Ахэм ащыщ хъугъэ телерадиокомпаниеу «Адыгеир» зыгъэпсыгъэу, джырэ уахътэм КъТРК-у «Волгоград-ТРВ» зыфиIорэм ипа­щэу, Урысые къэралыгъо телерадиокомпанием и Генеральнэ пащэ дэжь шъолъыр тхьама­тэ­хэм яколлегиеу щылажьэрэм пэщэныгъэ дызезыхьэу КIэрэщэ Аслъанбэч Тембот ыкъор. Александр Невскэм иорден ащ къылэжьыгъ.

Къэралыгъо гъэпсыным, илъэсыбэ IофшIэным, Урысыем дунэе лъытэныгъэ къыфашIыным игъэпытэн, экономикэм, шIэныгъэм, гъэсэныгъэм, культурэм, искусствэм, псауныгъэм икъэу­хъумэн зиIахьышIу ахэзылъхьагъэхэр арых а тыныр зэрапэсыхэрэр.

КIэрэщэ Аслъанбэч Адыгеим ихэ­хъо­ны­гъэ иIахьышIу хилъхьагъ. Илъэсыбэм ащ республикэм щылэжьэрэ телера­дио­компанием пэщэныгъэ дызэрихьагъ, а уахътэм шъолъыр телевидениер агъэ­псыгъ. Ащ дакIоу Аслъанбэч илъэс фэ­дизырэ хэутын IофхэмкIэ, къэбар­лъыгъэ­Iэс ималхэмкIэ ыкIи общественнэ-политическэ ихъухьанымкIэ Адыгеим и Ми­нистерствэ ипэщагъ, Урысые телера­дио­компанием итхьаматэ Къыблэ Феде­ральнэ шъолъырымкIэ илIыкIоу щытыгъ.

Тын лъапIэр къызэрэфагъэшъоша­гъэмкIэ тэри тыгу къыддеIэу КIэрэщэ Аслъанбэч тыфэгушIо, тырэгушхо ыкIи игъэхъагъэхэм джыри ахигъахъозэ бэрэ лэжьэнэу фэтэIо!