ИщыкIэгъэ амалхэр щызэрахьэх

ДиспансеризациемкIэ чэзыукIэр Адыгеим щырагъэжьагъ. Хэбзэ гъэнэфагъэ хэлъэу ар зэхэщэгъэным ыкIи цIыфхэр нахьыбэу къыхегъэубытэгъэнхэм атегъэпсыхьагъэу Шэуджэн районым ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм зэхэщэн Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэрахьагъэх.

ГущыIэм пае, Шэуджэн районым ипащэу Аулъэ Рэщыдэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу къоджэ псэупIэхэм япащэхэм диспансеризацием къыхырагъэубытэщтхэр район сымэджэщым къыращэлIагъэх. Iоф зышIэхэрэр, зымышIэхэрэр, гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациехэм ащеджэхэу, зыныбжь илъэс 21-м нэсыгъэхэр илъэсищым зэ ащ фэдэ медицинэ уплъэкIуным хэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

Шэуджэн гупчэ район сымэджэщым иврач шъхьаIэу Панов Руслан къызэриIуагъэмкIэ, мыщкIэ гухэлъ шъхьаIэу яIэр цIыфхэм япсауныгъэ изытет уплъэкIугъэныр, щыкIагъэу яIэхэр, хэужъыныхьэгъэ уз зиIэхэр нахь пасэу къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

— 2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьа­гъэу нэбгыри 100 фэдизмэ районым диспансеризациер щакIугъ. ПстэумкIи нэбгырэ 2288-рэ ащ къыхырагъэубы­тэн фае, — къыщаIуагъ Шэуджэн районым иадминистрацие.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым нэбгырэ 40834-рэ диспансеризацием къыхырагъэубытагъ, планыр процент 98,9-кIэ агъэцэкIагъ. Нэбгырэ 11288-р япсау­ныгъэкIэ апэрэ купым, 6495-р — я 2-рэ купым, нэбгы­рэ 23051-р — я 3-рэ купым хахьэу алъы­тагъ. Япсауныгъэ изытеткIэ зылъыплъэн фаехэр зыщыпсэурэ чIыпIэхэм къяпхыгъэ поликлиникэхэм учетым щахагъэуцуагъэх.