Лъыплъэнхэу ЛIышъхьэм афигъэпытагъ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщы­гущыIэзэ, анахьэу ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ пкъыгъо зэфэшъхьафхэм язещэн къэзыгъэнафэхэрэ шапхъэхэр хьы­лъэ­зещэ машинэхэм амыукъонхэм лъыплъэгъэныр.

Мыщ дэжьым зигугъу къы­шIыгъэр поселкэу Каменномостскэм иавтомобиль гъогу тет автотранспортыр ары.

Унашъоу ашIыгъэм диштэу, мы чIыпIэм щызекIохэрэ хьы­лъэзещэ машинэхэр поселкэм дэмыхьанхэм фэшI гъогу гъэнэфагъэ афагъэпсыгъ.

— Хьылъэзещэ машинэхэр Каменномостскэм дэмыхьанхэм фытегъэпсыхьэгъэ мыжъо гъогу тедзэ тшIыгъэ, ащ тетхэу автомобильхэр зекIонхэ фае. А шапхъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм Мыекъопэ районым ипащэхэр лъыплъэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, илъэ­сэу тызыхэтым щылэ мазэм и 15-м поселкэу Каменномостскэм пхырыкIырэ гъогум хъугъэ-шIагъэ къытехъухьагъ. Мы­жъор зезыщэщтыгъэ хьылъэзещэ машинэм кIэрысыгъэ водителым рулыр IэкIэкIи, мы чIыпIэм щытыгъэ чэур риутыгъ, унэм кIоцIыхьагъ.

Джащ фэдэу тикъушъхьэхэм якIурэ гъогухэм абгъухэм маши­нэхэр зыщыбгъэуцун плъэкIыщт чIыпIэхэр ащыгъэпсыгъэнхэм иIофыгъуи республикэм ипащэ къыщыуцугъ. Мы лъэныкъомкIэ щыIэ гумэкIыгъохэр дэгъэзы­жьыгъэнхэм пае ащ фэгъэзэгъэ ведомствэхэм предложение гъэнэфагъэхэр къагъэхьазырынхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

(Тикорр.).