IофшIэныр зэрагъэцакIэрэм АР-м и ЛIышъхьэ лъыплъэщт

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу мы мафэхэм иIагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщыгущыIэзэ, псэупIэхэм яшIын епхыгъэ IофшIэныр шъолъырым щыгъэлъэшыгъэн зэрэфаер къыIуагъ.

ПсэупIэхэм яшIынкIэ респуб­ликэм щызэшIуахырэм, Iоф­шIэныр зэхэщагъэ зэрэхъу-
рэм къа­­тегущыIагъ Адыгеим и Премь­ер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсымкIэ гухэлъэу щыIэр республикэм псэупIэ квадратнэ метрэ мин 270-м ехъу щышIыгъэныр ары. А планыр муниципалитетхэм атырагощагъ ыкIи илъэсым ыкIэм нэс къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсынхэ фае.
Мы лъэныкъомкIэ гухэлъхэу щыIэхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI фэтэрыбэу зэхэтхэу унэхэр зышIыхэрэм хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу афэхъунхэ, яшIуагъэ арагъэкIын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм зэкIэми фэтэ­рыбэу зэхэт унэхэр зытыра­шIы­хьанхэ алъэкIыщтхэ площадкэ хьазырхэр яIэнхэ фае. Псэ­у­пIэ­хэм яшIын ыкIи инфраструк­ту­рэм зэрэхэхьащтхэм епхыгъэ тхылъхэр ятыгъэнхэр Адыгеим щызэхэщагъэ зэрэхъурэм АР-м архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и Комитет лъыплъэнэу пшъэрылъ фэсэшIы, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.