Тагъэгугъэ

«АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Кубань-2» Краснодар — 31:29 (17:14).
Щылэ мазэм и 19-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Саблев, В. Соколов.
«Адыиф-2»: къэлэпчъэIутхэр: Толмачева, Силантьева, Скнарь; ешIакIохэр: Баева — 3, Куче­ренко — 7, Ка­зи­ханова — 5, Дмитриева — 5, Кожубекова — 1, Пуленко — 3, Морозова — 5, Кириллова — 2.

ЗэIукIэгъур кIэухым зыфэкIом, тиешIакIохэм нахьыбэрэ тагъэгумэкIыгъ. Пчъагъэр: 20:17, 21:18, 22:22, 24:25, 25:26. Д. Казихановам хъагъэм Iэгуаор редзэ — 26:26. «Кубань-2-р» тапэ ешъыжьы: 27:28, къэнагъэр такъи­къи 4. Д. Казихановар сэмэгу­бгъум ащыIэкIэкIы, къэлапчъэм Iэгуаор дедзэ — 28:28. «Кубань-2-м» метри 7 тазыр дзы­гъохэр гъогогъуи 2 егъэцакIэх. Е. Толмачевам Iэгуаор къызэкIе­дзэжьы. Ю. Кожубековар ыпэкIэ илъи, Iэгуаор А. Пуленкэм ри­тыгъ, Аннэ хъагъэм Iэгуаор ридзагъ — 29:28. М. Кучеренкэм тазыр дзыгъокIэ пчъагъэм хегъа­хъо — 30:28. Д. Казихановар ухъумакIохэм апхырыкIи, къэла­пчъэм Iэгуаор дидзагъ — 31:28. «Кубань-2-м» кIэухым пчъагъэм хигъэхъуагъ, ау текIоныгъэм фэ­бэнэнэу уахътэ щыIэжьыгъэп.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Адыиф-2» — «Кубань-2» — 27:29 (12:16).
«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Толмачева, Силантьева, Пивнева; ешIакIохэр: Кучеренко — 5, Морозова — 3, Казиханова — 6, Дмитриева — 5, Кожубекова, Пуленко — 1, Мельникова — 2, Логвиненко — 1, Кириллова — 2, Баева — 2.
«Кубань-2-м» Фисенкэр, Кисловар, Федоренкэр, Романен-
кэр нахь къыхэщыгъэх, къэла­пчъэм Iэгуаор бэрэ дадзагъ. «Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу Никита Голуб ешIэгъур дэгъоу зэхищэным пылъ. Сэнаущы-
гъэ зыхэлъхэм зыкъызэIуахы-
щтэу, суперлигэм щешIэщтхэу елъытэ.
Сурэтым итхэр: Мария Кучеренкэр, Екатерина Толмачевар, Диана Казихановар, Юлия Кожубековар.