ШIуахьыгъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 87:99 (33:19, 19:26, 16:34, 19:20).
Щылэ мазэм и 17-м республикэ спорт унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 16, Гапошин – 7, Абызов – 18, Еремин – 20, Кочнев – 13, Суслов, Милютин – 9, Майборода – 4.
— «Динамо-МГТУ-м» ешIэгъур дэгъоу ыублэгъагъ, ау командэм икапитанэу Артем Гапошиным шъобж къызытыращэм ыуж тиIофхэр нахь хьылъэ хъугъэх, — къы­тиIуагъ тренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым.


Хьакъунэ Руслъан очкоуи 3 дзыгъохэр гъогогъуи 4 хъагъэм ригъэфагъэх. Максим Абызовыр, Николай Ереминыр яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх. Александр Милютиным хъурджанэм дахэу Iэгуаор ридзэу тлъэгъугъэ. «Арсеналым» зэдиштэу ешIэкIуи 9 хэт. Ащ фэдэ командэм утекIоныр IэшIэхэп.

А. Гапошиным ипсауныгъэ шIэхэу зыпкъ иуцожьынэу тэгугъэ. «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу зэIукIэгъухэр Ставрополь, Щэрджэскъа­лэ щылэ мазэм и 24 — 25-м, и 28 — 29-м ащыкIощтых.

Сурэтым итхэр: «Динамо-МГТУ-р» «Арсеналым» дешIэ.

ЕмтIылъ Нурбый.