ПсэупIэхэм яшIынкIэ пшъэрылъыр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу игъэкIотыгъэ планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хабзэ зэрэхъугъэу, шъо­лъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ социаль­нэ Iофыгъохэр, пшъэ­рылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэ­хъу­рэм къэзэрэугъоигъэхэр те­гущыIагъэх. Министерствэхэм, ведомствэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр республикэм ипащэ афи­гъэнэфагъэх.

Адыгеим ивице-премьерэу Сапый Вячеслав къызэриIуа­гъэмкIэ, псэолъэшIыным ылъэныкъокIэ федеральнэ хэбзэ­гъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фэ­хъущтых. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъохэр, зэIукIэгъухэр псэолъэшI компаниехэм, банкхэм адашIынхэу агъэнафэ. Пшъэрылъэу щытыр 2019-рэ илъэсым республикэм псэупIэ квадратнэ метрэ мин 271-рэ щышIыгъэныр ары. А планыр муниципалитетхэм атырагощагъ, илъэсым ыкIэм нэс къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэ­сынхэ фае. Фэтэрыбэу зэхэт унэу ашIыхэрэр ухыжьыгъэнхэмкIэ ыпэкIэ щыIэгъэ екIолIакIэр агъэ­федэн алъэкIыщт. Ау унэм ишIын рагъэжьэгъэ къодые хъу­мэ, хэбзэгъэуцугъакIэм тетэу ар агъэцэкIэщт.

Мы лъэныкъомкIэ гухэлъэу щыIэхэр щыIэныгъэм щыпхы­рыщыгъэнхэм фэшI фэтэрыбэу зэхэт унэхэр зышIыхэрэм хэ­бзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу афэ­хъунхэ зэрэфаер республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

— Муниципалитетхэм зэ­кIэми фэтэрыбэу зэхэт унэ­хэр зытырашIыхьанхэ алъэ­кIыщт площадкэ хьазырхэр яIэнхэ фае. Псэуалъэхэм яшIын ыкIи инфраструктурэм зэрэхэ­хьащтхэм епхыгъэ тхылъхэр игъом ятыгъэнхэр шъолъырым щызэхэщагъэ зэрэхъурэм АР-м архитектурэмрэ къэ­лэгъэпсынымрэкIэ и Комитет лъыплъэн фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Форумым зыфагъэхьазыры

АР-м экономикэ хэхъоны­гъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ ими­нистрэу Къуанэ Анзаур Шъачэ щыкIощт экономическэ форумым республикэм зызэрэфи­гъэхьазырырэм кIэкIэу къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ателъытэгъэ предложении 10 бизнесым фагъэхьазырыгъ. Муниципалитетхэм япащэхэм мы лъэныкъомкIэ Iоф­шIэныр нахь агъэлъэшынэу, нэмыкI инвестиционнэ проектхэр къагъэлъэгъонхэу министрэр къяджагъ.

Урысые ыкIи дунэе мэхьанэ зиIэ экономическэ форумхэм республикэр ахэлэжьэным мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIы­шъхьэ къыIуагъ ыкIи ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм зэрифэшъуашэу зафагъэхьазырынэу пшъэрылъ къафишIыгъ.

Газ оборудованием иуплъэкIун

Къалэхэу Магнитогорскэрэ Шахтэрэ къащыхъугъэ тхьа­мыкIагъохэм ауж фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ащагъэфедэрэ газ оборудованием ылъэны­къокIэ уплъэкIун тедзэхэр зэха­щэнхэу КъумпIыл Мурат пшъэ­рылъ къафишIыгъ. ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэ­гъэныр пстэуми апшъэу щытын зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

Компаниеу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэм ипащэу Игорь Сырчиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, джырэ уахътэм шъолъырым мыщ фэдэ уплъэкIунхэр щэкIох. Ау къулыкъушIэхэр унэхэм, фэтэрхэм арыхьанхэмкIэ ыкIи га­зым Iоф зэришIэрэр ауплъэ­кIунымкIэ къиныгъохэм яуалIэх. Ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ хэбзэ къулыкъухэр, муниципалитетхэм япащэхэр IэпыIэгъу къафэхъунхэу зафигъэзагъ.

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщын

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщ пыдзэфэ пытэхэм ягъэзекIон, ядэщын республикэм щызэхэщагъэ зэрэхъурэр. Къоджэ псэупIэхэм хэкIыр адащынымкIэ уасэу агъэнэфагъэхэр шапхъэхэм адештэмэ зэгъэшIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ уплъэкIунхэр зэхащэнхэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

— Пыдзафэхэм, хэкIым ядэ­щын пэIухьэрэ тарифыр цIыфхэмкIи, шъолъыр операторымкIи зафэу щытын, лъэныкъохэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэлъытэгъэнхэ фае. Адыге­им ипсэупIэхэр къэбзэнхэм пстэуми тынаIэ тедгъэтынэу щыт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Цифрэ шIыкIэм тет телевидениер

Цифрэ шIыкIэм тегъэпсыхьэгъэ телевидением республикэр техьанымкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм, непэрэ шапхъэхэм адимыштэжьырэ телевизорхэр зыгъэфедэхэрэр зэсэгъэхэ каналхэм тапэкIи яплъынхэ амал яIэным пае ащ ищыкIэгъэщт оборудованиер ащэфынымкIэ IэпыIэгъу зэра­фэхъухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ къыкIэупчIагъ. Мыщ дэжьым анахьэу анаIэ зытырадзэн фаеу зигугъу къышIыгъэр гъот макIэ зиIэ унагъохэр арых.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхы­ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым мэкъуогъум и 3-м щегъэ­жьагъэу аналог шIыкIэм тет телевидением шъолъырым Iоф щишIэжьыщтэп, а уахътэм ехъу­лIэу цифрэм техьащтых. Рес­публикэм ипащэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу телевизорым пагъэуцощт оборудованием ищэфынкIэ гъот макIэ зиIэ нэбгырэ 1200-рэ фэдизмэ IэпыIэгъу афэхъугъэх, мыщ фэдизмэ джыри яшIуагъэ арагъэ­кIынэу агъэнафэ.

Мы пшъэрылъым изэшIохын муниципалитетхэм япащэхэми анаIэ тырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэ къариIуагъ.

— Мыщ епхыгъэ фондым амалэу къытыхэрэр, шъо­лъырым къытIупщырэ грант мылъкур, нэмыкI шIыкIэхэр къызфэжъугъэфедэх. Адыгеим щыпсэухэрэм зэкIэми циф­рэ шIыкIэм тет телеви­дениер алъыIэсын фае, — ­къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр

АР-м и ЛIышъхьэ ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ пкъыгъо зэфэшъхьафхэм язещэн къэзыгъэнэфэрэ шапхъэхэр хьылъэзещэ машинэхэм амыукъоным лъыплъэгъэныр. Мыщ дэжьым зигугъу къышIыгъэр поселкэу Каменномостскэм иавтомобиль гъогу тет автотранспортыр ары.

— Мы чIыпIэм щызекIорэ хьылъэзещэ машинэхэр посел­кэм дэмыхьанхэм фэшI гъогу гъэнэфагъэ афыхэтхыгъ. А шапхъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъу­рэм Мыекъопэ районым ипащэхэр лъыплъэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу тикъушъхьэхэм якIурэ гъогухэм абгъухэм машинэхэр зыщыбгъэуцун плъэ­кIыщт чIыпIэхэр ащыгъэпсы­гъэнхэм иIофыгъуи къэзэрэу­гъоигъэхэр тегущыIагъэх. Мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным пае ащ фэгъэзэгъэ ведомствэ­хэм предложение гъэнэфагъэхэр къагъэхьазырынхэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

Мыекъуапэ иавтомобиль гъо­гухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм ыкIи общественнэ чIыпIэхэр зэтегъэ­псыхьэгъэнхэм япхыгъэ IофшIэныр зэхащэ зыхъукIэ цIыфхэм яеплъыкIэхэр къыдэлъытэгъэнхэ зэрэфаер республикэм ипащэ къыIуагъ. Гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын пэIуагъэхьанэу шъолъыр бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллион 250-рэ блэкIыгъэ илъэсым тикъэлэ шъхьаIэ фа­тIуп­щыгъ. 2019-рэ илъэсми а IофшIэныр лъагъэкIотэщт.

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щы­Iэм зыкъыфэзыгъэзагъэхэм гу­мэкIыгъо шъхьаIэу къаIэты­гъэхэм иIофыгъуи мэхьанэшхо ратыгъ. Ахэр зэхэфыгъэ зэрэ­хъурэм пшъэдэкIыжь зыхьырэ ведомствэхэр пытагъэ хэлъэу къекIолIэнхэу, къатефэрэр зэкIэ агъэцэкIэнэу АР-м и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх