Проекти 170-рэм джыри хагъэхъощт

КIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм я Ассоциацие изэхэсыгъоу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъэм блэкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, пшъэрылъыкIэхэр щагъэнэфагъэх.

Iофтхьабзэм къекIолIагъэх апшъэрэ еджапIэхэу Ассоциацием хэтхэм ялIыкIохэр. Пятигорскэ медикэ-фармацевтическэ институтым, Нижегородскэ къэ­ралыгъо инженернэ-экономическэ университетым, Удмуртскэ къэралыгъо университетым ялIы­кIохэр, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым идеканхэр, проектхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Ассоциацием апшъэрэ еджэпIэ 11 хэхьагъ. Ахэм кIэугъоен технологиехэр чанэу агъэфедэх. КIэугъоекIо IофшIэным гъэсэныгъэм иучреждениехэмкIэ мэхьанэу иIэр зисэнэхьат хэшIыкI ин фызиIэхэ специалистхэр гъэхьазырыгъэнхэр, гупсэфэу еджэнхэм фытырагъэ­псыхьанхэр, уахътэу пэIухьэрэр нахь макIэ шIыгъэныр ары.

Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу блэкIыгъэ илъэсым Iофыгъохэу зэшIуахыгъэхэм къатегущыIагъэх, проектэу агъэцэкIагъэхэм ягугъу къашIыгъ, ахэм шIуагъэу къахьыгъэр къаIотагъ. Апэрэ проектыр зыфыгъэхьыгъагъэр университетым чIэхьанхэу къекIолIагъэхэ ныбжьыкIэмэ ятхьапэхэр атынхэм пэIухьэрэ уахътэр нахь макIэ шIыгъэныр ары. Нэужым шIэныгъэм ылъэ­ныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр ашIыгъэх. Студентым ихэушъхьафыкIыгъэ егъэджэн план фэгъэхьыгъэ проектэу Мыекъо­пэ къэралыгъо технологическэ университетым ыгъэхьазыры­гъэр ащкIэ щысэ хъугъэ.

2018-рэ илъэсым анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу зэшIуа­хыгъэхэм ащыщ кIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм я Ассоциацие зэрэзэхащагъэр. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ ащ пэщэныгъэр щызэрехьэ. БлэкIыгъэ илъэсым къыкIоцI проекти 170-рэ апшъэ­рэ еджапIэхэм ащызэхащагъ. ТапэкIи яIофшIэн зэрагъэлъэшыщтыр зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ.

«КIэугъоекIо апшъэрэ еджапI – Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университет» зыфиIорэм нахь игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ ащ икоординаторэу Людмила Задорожнаяр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэр еджапIэр нахьышIоу зэрэбгъэIорышIэнхэ плъэкIыщтхэ шIыкIэхэр къыхэхыгъэнхэр, кIэлэегъаджэхэм ыкIи студентхэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­ныр, гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэр ыкIи учреждением интеллектуальнэ амалхэу IэкIэлъхэр ыгъэ­федэнхэ ылъэкIыныр ары.

Егъэджэн гупчэу «IофшIэнхэм яфабрик» зыфиIорэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым блэкIыгъэ илъэ­сым щагъэпсыгъ. Мэфищым къыкIоцI джэгукIэ шъуашэм илъэу производственнэ процессхэу «Семь видов потерь», «Стандартизированная работа» ыкIи нэмыкIхэм ямодульхэр ныбжьыкIэ купым зэрагъэшIагъ. Еджэн мэфищыр къызаухым квалификациеу яIэм зэрэхагъэ­хъуагъэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр аратыгъэх. Мыщ фэдэ егъэджэнхэм шIогъэ гъэнэфагъэ къызэратырэр зэхэсыгъом къы­щыхагъэщыгъ.

Джащ фэдэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ыгъэхьазырыгъэ проектхэм ягугъу къашIыгъ. ТапэкIи гухэлъэу яIэхэм къатегущыIагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.