Яамалхэм ахэхъуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэсэныгъэмкIэ къулыкъухэм къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу зытефэхэрэм ари­тыжьыгъэх. АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIогъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэра­лыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, профильнэ министрэхэу Мэрэтыкъо Рустемрэ КIэрэщэ Анзауррэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, медицинэм ыкIи гъэсэныгъэм яIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хэушъхьафыкIыгъэ техникэр зэратырэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Адыгеим щыпсэухэрэм апашъхьэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр къагурыIозэ, гъэсэныгъэмрэ пса­уныгъэр къэухъумэгъэнымрэ ясистемэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIуахынхэм анаIэ зэрэтетым республикэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ. Ахэм зэу ащыщ IэпыIэгъу псынкIэм ыкIи кIэлэеджакIохэр зезыщэрэ автобусхэм яавтопаркхэм ягъэ­кIэжьын. Джырэ уахътэм ехъу­лIэу автобус 70-мэ шъолъырым Iоф щашIэ, ахэм кIэлэеджэкIо минищым ехъу еджапIэхэм къа­ращалIэх. ИлъэсипшI къэс мы автотранспортыр зэблэпхъун фаеу щыт. А пшъэрылъыр рес­публикэм егъэцакIэ, блэкIыгъэ илъэсым Iоф зышIэщты­гъэхэм ачIыпIэ автобусыкIэ 11 муниципалитетхэм атыраго­щагъ.

Адыгеим имуниципалитети 5-мэ непэ автобусыкIэ зырыз аIэкIэхьащт. Мы илъэсым джыри 20-м ехъу зэблэтхъун гухэлъ тиI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ипащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэны­къохэм ащыщ псауныгъэр къэ­ухъумэгъэным хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, медицинэ IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфхэм яфэIо-фа­шIэхэр зэрифэшъуашэу афэ­гъэ­цэкIэгъэнхэр. Ащ къыдыхэ­лъытагъэу медицинэ IэпыIэгъу псын­кIэм и Адыгэ республикэ станцие аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэ хэ­ушъхьафыкIыгъэ техникакIэ къы­фащэфы.

Аужырэ илъэси 5-м федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэ­хыгъэ мылъкумкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк зэтырагъэпсыхьагъ, агъэкIэ­жьыгъ. Джырэ уахътэм машинэ 45-мэ Iоф ашIэ. Ахэм зэкIэми аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ обо­рудованиер арыт, системэу «ГЛОНАСС-GPS» зыфиIорэр, навигаторхэр ахэтых.

— Псауныгъэр къэухъумэ­гъэным иIофышIэхэм непэ авто­мобиль 18 яттыщт. Ащ ишIуагъэкIэ илъэситф нахьыбэрэ Iоф зышIэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ тех­никэ IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк дэтыжьыщтэп. Джащ фэдэу зекIорэ медицинэ комплексэу фельдшер-мамыку Iэза­пIэр зыхэтыр Мыекъопэ районым къыфэт­щэфыгъ. Ащ пэIухьэгъэ сомэ миллиони 6,3-м ехъур федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъ. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ медицинэ IэпыIэгъу псынкIэр цIыф­хэм зэралъыIэсырэ уахътэр, ащ епхыгъэу зидунай зы­хъо­жьыхэрэм япчъагъэ нахь ма­кIэ тшIынхэ амал щыIэ мэхъу. Мыщ тыкъыщымыуцоу тапэкIи IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, программэ зэфэшъхьафхэр дгъэцакIэхэзэ, цIыфхэм ящы­IэкIэ-­псэукIэ нахьышIу шIы­гъэным тыпылъыщт, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Сымэджэ хьылъэ дэдэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ дэкIыгъо бригадэ зэхэщэгъэным ыкIи ащ Iоф щызышIэщтхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэ амал яIэным апае республикэ бюджетым имылъкукIэ автомобилэу «Лада-Ларгус» зыфиIорэр къащэфыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIун­кIыбзэхэр зытефэхэрэм ариты­жьыгъэх, ахэр зэрэзетегъэпсы­хьагъэхэр ыуплъэкIугъ, ылъэгъу­гъэм осэшIу фишIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым ты­ри­хыгъэх.