ЗэфэхьысыжьхэмкIэ пшъэрылъыкIэхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иправительствэ и Унэ мы илъэсымкIэ апэрэу министрэ­хэм я Кабинет хэтхэмрэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ IофшIэгъу зэIукIэ тыгъуасэ щадыриIагъ. ЗэIу­кIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Рес­публикэмкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр.

IофшIэным илъэныкъо зау­лэхэмкIэ илъэсэу икIыгъэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх, пстэуми апэу зэшIохыгъэн фэе пшъэрылъхэм атегущыIагъэх.

ГущыIэм пае, республикэ бюджетым игъэцэкIэн епхыгъэ Iофыгъохэр къаIэтыгъэх. Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ иминистрэу Долэ До­лэт­бый къызэриIуагъэмкIэ, фи­нанс илъэсэу икIыгъэм кIэухышIухэр фэхъугъэх. Бюджетым ипро­фицит сомэ миллион 385-рэ хъугъэ, хахъохэм япсынкIагъэ проценти 126,3-м нэсыгъ, ежь хахъохэр проценти 110,2-рэ хъугъэ. Бюджетым икъэралыгъо чIыфэ проценти 5,3-кIэ къеIыхыгъ.

Мы илъэсымкIэ финанс пшъэ­рылъхэм япхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ джыри зэ агу къы­гъэкIыжьыгъ федеральнэ мылъкур амал зэриIэкIэ псынкIэу аIэ къырагъэхьаным, субсидиехэр зыIэкIэгъэхьэгъэн фаехэм анэгъэсыгъэнхэм, къэралыгъо заказхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр игъом зэшIохыгъэнхэм, анахьэу етIани псэолъэшIыным ылъэ­ныкъокIэ, мэхьанэшхо зэряIэр. Подряднэ организациехэм якъы­хэгъэщынкIэ ыкIи проект до­кументацием игъэхьазырынкIэ зэнэкъокъуныгъэм епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэм ренэу анаIэ аты­рагъэтынэу ЛIышъхьэм пшъэ­рылъ къафишIыгъ.

Лъэпкъ проектхэм япхыгъэ Iофыгъохэр игъом зэшIохыгъэнхэм пае федеральнэ программэхэм ахэлэжьэнхэмкIэ амалэу щыIэхэр нахь дэгъоу агъэфедэнхэу, федеральнэ субси­диехэм акIэдэунхэ амал яIэным пае проектхэр экспертизэ ашIынхэу игъо къафилъэгъугъ.

Промышленнэ паркхэр зэхащэнхэмкIэ ищыкIэгъэ документациер гъэнэфэгъэным пае муниципальнэ образованиехэр зэнэкъокъухэу субсидиехэр къаратынхэм япхыгъэхэм ахэлэжьэнхэ зэрэфаеми тегущы­Iагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципалитетхэм къяджагъ пред­принимательствэм IэпыIэгъу етыгъэным епхыгъэ IофшIэным чанэу къыхэлэжьэнхэу, Iоф­шIэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм грантхэр къафыхэгъэ­кIыгъэнхэм пае зэнэкъокъухэр зэхащэнхэу. ГущыIэм пае, агро­секторым нахь хэхъоныгъэ ин ышIыным кIэгъэгушIугъэн­хэм пае грант 51-рэ къафыхагъэкIыгъ, ахэм ащыщэу 3-р —унэгъо былымэхъо фермэхэм язэхэщэн пае. А гухэлъхэм сомэ миллиони 130-рэ фэдиз апэ­Iуагъэхьащт. Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминист­рэу Владимир Свеженец къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, шъолъыр­хэм ялъэпкъ проектхэр зэ­рагъэцакIэхэрэм елъытыгъэу къэ­ралыгъо IэпыIэгъум зыра­гъэушъомбгъунэу рахъухьагъ. IофшIэныр езыгъэжьэгъэкIэ фермерхэм, унэгъо былымэхъо фермэхэм яхэхъоныгъэкIэ грантэу агъэнэфагъэхэм анэмыкIэу мэкъумэщ потребитель кооперативхэми IэпыIэгъу къаратын алъэкIыщт. Нахь шъыпкъагъэ хэлъэу грантхэр зэратыщтхэр къыхахынхэм пае му­ниципалитет пэпчъ пэшIорыгъэшъэу ахэр зэратыщтхэр къыхэзыхыщт комиссие ащы­зэхащэщт. Муниципалитетхэм япащэхэми пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх. Къоджэ чIыпIэхэм яхэхъоныгъэ тегъэ­псыхьэгъэ программэм къы­дыхэлъытагъэу псырыкIуапIэ­хэмрэ газрыкIуапIэхэмрэ яшIын аублэщт.

Ахэм анэмыкIэу зытегущы­Iэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщых кIэлэцIыкIу ибэхэм, къуаджэхэм ащыпсэурэ унэгъо ныбжьыкIэхэм зычIэсыщтхэ унэхэр ягъэгъотыгъэнхэр. КъумпIыл Мурат анаIэ тыраригъэдзагъ цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэм яшIынкIэ пшъэрылъэу щытхэр зэфэдэу муниципалитетхэм атырагощэнхэ зэрэфаем. Ащ дакIоу муниципалитетхэм япащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ псэолъэшI индустрием ихэ­хъоныгъэкIэ бизнесыр нахь чанэу къызыфагъэфедэнэу, район гупчэ пэпчъ фэтэрыбэу зэхэт унэхэр ащагъэпсынхэу. Мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае социальнэ ыкIи инженер инфраструктурэ тэрэз а чIыпIэхэм яIэн зэрэфаер.

Лъэпкъ проектхэм, анахьэу етIани бюджет лъэныкъом епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ыкIи экономикэм исектор щыла­жьэхэрэм ялэжьапкIэ зыкъе­гъэIэтыгъэн зэрэфаем зэIукIэм анаIэ щытырагъэтыгъ. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм исоциальнэ-­экономикэ хэхъоныгъэкIэ а пстэуми яшIуагъэ къэкIощт. НэмыкI пшъэрылъхэу щытхэм ащыщых инвестициехэр нахьыбэу къызыфэгъэфедэгъэнхэр, стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ ирейтинг чIыпIэу щаIыгъым зыкъегъэIэтыгъэныр, нэмыкI шъолъырхэм IофшIэнымкIэ амалышIоу аIэкIэлъхэм ыкIи «пилотнэ проекткIэ» заджэхэрэм икъоу защыгъэгъозэгъэныр, электроннэ шIыкIэм тетэу документхэр гъэзекIогъэнхэр, нэ­мыкIхэр.

«Илъэсэу икIыгъэм IофшIэным илъэныкъуабэхэмкIэ гъэ­хъэ­гъэшIухэр тшIыгъэх. Ау джы­ри зэшIотхын фаеу тиIэ Iофыгъор ащ нахьи нахьыбэжь. Амалэу тиIэр зэкIэ зэдгъэуIун фае «гъогу картэкIэ» заджэхэрэм тегъэпсыхьагъэу итхъухьагъэр зэкIэ зэшIотхыным пае. Хабзэм илъэныкъо пстэуми акIуачIэ зэхэлъыным, цIыфхэри ащ къыхэгъэлэжьэ­гъэнхэм, обществэм ишIоигъоныгъэхэм игъом тынаIэ атетыдзэным апае зэкIэми ткIуачIэ зэдгъэуIуным мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу