«Ошъутенэм» тыфэгушIо

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу иапшъэрэ куп хэт командэхэм язэIукIэгъухэр аухыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх.

ОшIэ-дэмышIэу зэIукIэгъур командэм шIуахьэу къыхэкIы, ау ошIэ-дэмышIэу апэрэ чIыпIэр къыдэпхын плъэкIыщтэу тлъы­тэрэп.

Финалныкъом «Урожаир» «ЧIыгушъхьэм» щыдешIагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор дадзэнэу ешIакIохэр бэрэ чIыпIэшIу ифагъэх шъхьае, гъэхъагъэ ашIыгъэп. КъэлэпчъэIутхэу Александр Чих­радзе, Федор Дьяченкэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэх. ЗэIукIэгъу пенальтикIэ «ЧIыгушъхьэм» те­кIоныгъэр 3:0-у къыщыдихыгъ. А. Чихрадзе тIогъогогъо Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ.

«Ошъутенэр» «Щагъдыим» финалныкъом щытекIуагъ. Ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын «Урожаимрэ» «Щагъдыимрэ» фэбэнагъэх. «Урожаим» дэгъоу зигъэхьазырыгъ. Иван Юдиным, Сергей Веркашанскэм, Вадим Балабановым тIо­гъогогъо къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. «Щагъдыим» иухъумакIохэм ащыщ икъэлапчъэ Iэгуа­ор дидзэжьыгъ. «Урожаир» 5:0-у «Щагъдыим» текIуагъ.

Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. «Ошъутенэр» ухъумэн Iофыгъохэм нахь агъэгумэкIыщтыгъ. «ЧIыгушъхьэр» бэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ. Датхъужъ Адам, Къонэ Амир, нэмыкIхэм «Ошъутенэр» чIыпIэ къин радзэщтыгъ, ау хъагъэм Iэгуаор рагъэфэн алъэкIыщтыгъэп. Петр Сотниковыр «ЧIыгушъхьэм» икъэлапчъэ благъэу екIуи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. ЗэIукIэ­гъум иятIонэрэ кIэлъэныкъо «ЧIыгушъхьэм» иухъумакIохэр зы нэгъэ­упIэпIэгъум щызэгурыIуагъэхэп. Джыгунэ Арсен ар ыгъэфеди, Iэгуаор псынкIэу къызыIэкIигъэ­хьагъ, къэлапчъэм дэуагъ.

Пчъагъэр 2:0 зэхъум, «ЧIыгушъхьэм» зигъэрэхьатыгъэп, ау ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу зыгъэцэкIэрэ «Ошъутенэм» шIокIын ылъэкIыгъэп. «Ошъутенэм» итренер шъхьаIэу Мэзлэукъо Арсен къызэрэтиIуагъэу, текIоныгъэр зы нэбгырэп къыдэзыхыгъэр, ащ зэкIэ ешIакIохэр фэбэнагъэх.

«ЧIыгушъхьэм» итренер шъхьа­Iэу Нэхэе Даутэ ешIэгъум кIэу­хэу фэхъугъэм ыгъэрэзагъэп, апэрэ чIыпIэр ешIакIохэм къыдахын ямурадыгъ. Гуетыныгъэ къызыхагъэфагъ, ау янасып къы­хьыгъэп.

«Урожаим» итренерхэу Александр Матусян, ЗекIогъу Мурат зэралъытэрэмкIэ, зэнэкъокъум командэ лъэшхэр щызэIукIагъэх, текIоныгъэр зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп. «Урожаир» илъэс къэс апэ итхэм ащыщ, ащи уегуп­сэфылIэ хъущт.

Къыхагъэщыгъэх

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородиныр, Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневыр, шIэныгъэлэжьэу Хьакъунэ Нурбый, зэхэщэкIо купым хэтхэр хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэм афэгушIуагъэх, кубокхэр, медальхэр, щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

ЧIыпIэхэр

1. «Ошъутен»
2. «ЧIыгушъхь»
3. «Урожай»
4. «Щагъдый»
5. «Мыекъуапэ»
6. «Картонтара».

ЗыцIэ къетIогъэ тренерхэм анэмыкIхэри къыхэтэгъэщых. ТхьапцIэжьыкъо Мурат, Эдуард Миллер, Константин Саловыр «Щагъдыим» ипэщагъэх. «Мые­къуапэм» итренерых Юрий Манченкэмрэ Александр Вольвачрэ. «Картонтарэм» пэщэныгъэ дызезыхьагъэр Михаил Дорониныр ары.

Анахь дэгъухэр

— Судья анахь дэгъоу къыхэтхыгъэр Максим Васильченкэр ары. Вадим Манашировми ипшъэ­рылъхэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэх, — къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Сергей Двойниковым. – Судьяхэм ясэнэхьат хэшIыкI зэрэфыряIэр зэIукIэгъу­хэм къащагъэлъэгъуагъ, тафэраз.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр

«Щагъдыим» иешIакIоу Давид Папикян зэкIэми анахьыбэрэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ – 8.

Анахь дэгъухэр

В. Кузнецовыр – ухъумэкIо анахь дэгъу – «Урожай».
Р. Щыкор гупчэм ыкIи ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIагъ – «Ошъутен».
КъэлэпчъэIут анахь дэгъур – Ф. Дьяченко – «Урожай».
ЕшIэкIо анахь дэгъур – Датхъужъ Адам – «ЧIыгушъхь».

— Апэрэ чIыпIэр къыдэтымыхыгъэми, «ЧIыгушъхьэр» зэнэкъокъум дэгъоу щешIагъэу сэлъытэ, — къытиIуагъ Датхъужъ Адамэ. — ЗэхэщакIохэм, тренерхэм, тикомандэ щешIагъэхэм сафэраз.

Сергей Прокопенкэр зэкIэ ешIэгъухэм яплъыгъ, футболыр шIогъэшIэгъон. Ащи хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын фашIыгъ.

Апшъэрэ купым зэнэкъокъур щаухыгъ, я 2-рэ ыкIи ящэнэрэ купхэм зэIукIэгъухэр ащылъа­гъэкIуатэх.

 

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтым итхэр: «Ошъутенэм» хэтхэр.