ЫпкIэ зыхэмылъ IэпыIэгъу

Адыгэ Республикэм и Очылхэм япалатэ и Совет изэфэхьысыжь-хэдзын конференцие джырэ­благъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Ащ зыщытегущыIэгъэ Iофыгъохэм ащыщых 2018-рэ илъэсым АР-м и Очылхэм я Совет Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэр, къихьащт илъэсым пшъэ­рылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьхэрэр, Советым ыкIи квали­фикационнэ-ревизионнэ комиссием хэтыщтхэр кIэу хэдзыжьыгъэнхэр, нэмыкIхэри.

Конференцием иIофшIэн хэлэжьагъэх къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм ыкIи юридическэ сообществэм ялIыкIохэр, АР-м и Конституционнэ хьыкум, джащ фэдэу Урысыем июристхэм я Ассоциацие ишъолъыр къутамэ итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Къэралыгъо Советым — Хасэм идепутатэу Александр Лобода, профсоюзхэм яфедерацие итхьаматэу Устэ Руслъан, АР-м и Прокуратурэ иуголовнэ-хьыкум иотдел ипащэу Эльдэрэ Эльдар, кIэлэцIыкIухэм яфи­тыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ уполномоченнэу Александр Ивашиныр.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ АР-м и ЛIы­шъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамедэ очылхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ.

«Адвокатурэр непэ граждан-правовой обществэм изы лъэныкъо шъхьаIэу щыт. ЦIыф­хэм ящыкIэгъэ юридическэ IэпыIэгъур очылхэм арагъэгъотызэ, яфитыныгъэхэр къаухъумэх. Очылхэм яинститут зыщыIэм къыщыублагъэу цIыфхэм яфитыныгъэхэр ыкIи яхэбзэ шIоигъоныгъэхэр къыухъумэхэзэ, рес­публикэм иправовой системэ гопчын умылъэкIын изы Iахь хъугъэ. Очылхэм ежь яорга­ни­зацие зэрэзэхащагъэм да­кIоу, профессиональнэ шапхъэ зыпылъ системэ зыкI агъэпсыгъ, ащ ишIуагъэкIэ тиреспубликэ щыпсэухэрэм шэпхъэ инхэм адиштэу юридическэ IэпыIэгъу арагъэгъотын алъэкIы. ШъуиIофшIэн гуетыныгъэрэ шъыпкъэны­гъэрэ зэрэфышъуиIэм, шъуи­пшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэрэжъугъэцакIэрэм апае сы­­шъуфэраз» — къыщеIо АР-м и ЛIышъхьэ ишIуфэс псалъэ.

АР-м и Очылхэм япалатэ итхьаматэу Мамый Алый 2018-рэ илъэсым очылхэм я Совет Iофэу ышIагъэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ къызэриIуа­гъэмкIэ, очылхэм ямэхьанэ зы­къыIэтыгъ, цIыфхэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэныр сыдигъуи ипшъэрылъ шъхьэIагъ, непи арэу­щтэу щыт.

Адыгеим иочылхэм япчъагъэ мы илъэсым нэбгырэ 30 къы­хэхъуагъ, 369-рэ хъугъэх. Ахэм ащыщэу очыл 286-р Адыгэ Рес­публикэм щэлажьэх. Нахьыбэ­рэмкIэ къулыкъум къыхэхьа­гъэхэр сэнаущыгъэ зыхэлъ ныб­­­жьыкIэхэр арых, джащ фэдэу квалификационнэ ушэтын къинхэр зыкIугъэхэ, IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ юристхэр ахэтых.

Очылхэм ащыщэу зы нэбгырэр социологие шIэныгъэхэмкIэ доктор, нэбгыри 7-р юри­дическэ шIэныгъэхэмкIэ кан­дидатых, нэбгыри 7-мэ «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр къафагъэшъошагъ.

Очылхэм я Совет иIофшIэн шIуагъэу къытырэм зыкъегъэIэтыгъэным пае ащ епхыгъэ комиссие 12 зэхащагъ. Ахэм ахэ­хьагъэх квалификационнэ комиссием хэтхэр, ветеранхэм я Совет ыкIи очыл ныбжьыкIэхэм я Совет ялIыкIохэу чанэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр.

Очылхэм япалатэ сыдигъуи ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъум епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэм игъэцэкIэн. Мы лъэныкъомкIэ палатэм и Совет хэт-хэм Iофышхо ашIэ, къэралыгъо системэм хахьэу ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу языгъэгъотыщт очылхэр агъэнэфагъэх. 2018-рэ илъэсым очыли 181-мэ ащ фэдэ IэпыIэгъу-хэр цIыфхэм арагъэгъотыгъэх. Джащ фэдэу ТОС-хэм дежурнэхэр ащагъэнэфагъэхэу ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъухэр ащарагъэгъотых.

2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м ехъулIэу адвокатскэ образовании 104-мэ Адыгеим Iоф щашIэ, ахэм ащыщэу 18-р коллегиех, 8-р къутамэх, 78-р очыл кабинетых.

— Очылхэм япалатэ и Совет иIофшIэнкIэ анахь мэхьанэ зиIэр федеральнэ хэбзэгъэуцу-гъэм къыдыхэлъытэгъэ ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъур ары. Мыщ епхыгъэ федеральнэ законыр заштэм ыуж Адыгеир апэрэхэм ахэтэу шъо­лъыр законым игъэцэкIэн фе­жьагъ, ащ къыхэкIэу ыпкIэ зы­хэмылъ юридическэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо системэм очылхэр хэхьагъэх. Мыхэм афэдэ очылхэм ялэжьапкIэ республикэ бюджетым къыдыхэлъытагъэу щыт. КъэIогъэн фае адрэ шъолъырхэм ягъэпшагъэмэ тиреспуб­ликэкIэ мы системэм хэлэжьэрэ очылхэм ялэжьапкIэ зэ­рэнахьыбэр. АщкIэ лъэшэу ты­фэраз Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Сыд фэдэрэ IофкIи ащ ишIогъэшхо къытегъэкIы, — къыIуагъ Мамый Алый.

Iофтхьабзэм икIэухым 2018-рэ илъэсым анахь чанэу Iоф зышIэгъэ очылхэм тын лъапIэ­хэр, щытхъуцIэхэр афагъэшъошагъэх.

КIАРЭ Фатим.