БзэджашIэхэр къаубытыгъэх

Автомобильхэм пкъыгъо зэфэшъхьафхэр зэраратыгъукIыхэрэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр УФ-м хэгъэгу кIоцI Iофхэм­кIэ и Министерствэ иотделэу Красногвардейскэ районым щыIэм идежурнэ часть мыбжыхьэ къыIэкIахьэхэу ыублагъ.

ХэбзэухъумакIохэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, мы муниципалитетым щыпсэурэ цIыфхэм ямашинэхэр, анахьэу IэкIыбым къыщыдагъэкIыгъэхэр, чэщырэ зыдагъэуцужьырэ чIыпIэм бзэджашIэхэр къекIуалIэщтыгъэх ыкIи ахэм арылъ уасэ зиIэ пкъыгъохэр, щэрэхъхэр атыгъущтыгъэх.

БзэджэшIагъэхэм япхыгъэу уголовнэ Iофхэр къы­зэIуахыгъэх, ахэм язэхэфын АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иуголовнэ розыск икъулыкъушIэхэри къыхэлэжьагъэх. Полицейскэхэр зэрегупшысагъэхэмкIэ, мы бзэджэшIагъэхэр а зы куп дэдэхэр ары зезыхьанхэ зылъэкIыщтхэр. Хъугъэ-шIагъэхэр къызщыхъугъэ чIыпIэхэр ауплъэкIу­гъэх, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъэх, ащ ишIуагъэкIэ къэбар гъэнэфагъэ аIэкIэлъ хъугъэ.

ХэбзэухъумакIохэм оперативнэ-лъыхъон Iофтхьабзэу зэхащагъэхэм ишIуагъэкIэ мы бзэджэшIагъэхэр зезыхьан зылъэкIыщтхэр агъэунэфыгъэх. Ахэм илъэс 22 — 24-рэ аныбжь, Краснодар краим щэп­сэух. Полициемрэ Лъэпкъ гвардиемрэ якъулыкъушIэхэр зэгъу­сэхэу бзэджашIэхэм якъэубытын Iоф дашIагъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, транспортым итехническэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэрэ станциеу гъунэгъу шъолъы­рым итым зы бзэджашIэм Iоф щишIэщтыгъэ. Ащ къеолIэрэ цIыфхэм, ахэм ащэфырэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэм япхыгъэ къэбарыр игъусэ бзэджашIэхэм афиIуатэщтыгъ. Адрэхэр чэщым къакIохэти, машинэхэм арылъ ахъщэр, сотовэ телефонхэр, щэрэ­хъхэр, видеорегистраторхэр аратыгъукIыщтыгъэх. КъаIэкIэхьагъэр Краснодар краим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащаIуагъэ­кIыщтыгъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, мы купым хэтхэм анахь макIэмэ, бзэджэшIэгъи 7 зэрахьагъ. Зэрарыр джырэ уахътэм къалъытэ. БзэджашIэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыщаIыгъхэ чIыпIэм нэбгыритIу дэс, ящэнэрэр зыщыпсэурэм дэкIын фитэп.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ
и Министерствэ ипресс-къулыкъу.