Хэта финалныкъом хэхьащтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр шIэхэу аухыщтых.

ЗэIукIэгъухэр

Я 4-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Щагъдый» — «Картонтара» — 6:1, «Ошъутен» — «Мые­къуапэ-СШОР» — 5:1, «Урожай» — «ЧIыгушъхь» — 1:0.

Пчъагъэр 1:0-у «Урожаир» «ЧIыгушъхьэм» текIуагъэми, къэ­лапчъэм Iэгуаор дадзэнэу ешIа­кIохэр чIыпIэшIу зэрифэщты­гъэхэр къыхэтэгъэщы. «ЧIыгу­шъхьэм» икъэлэпчъэIутэу Александр Чихрадзе цыхьэшIэгъоу ешIагъ, Iэгуаор бэрэ къызэкIи­дзэжьыгъ. Вадим Балабановыр метри 5 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэ­лапчъэм зыдаом, къэлэпчъэ­пкъым Iэгуаор къыгъэлъэтэжьыгъ.

«ЧIыгушъхьэри» ущытхъунэу ешIагъ. Датхъужъ Адамэ тазыр ыгъэцакIэзэ къэлапчъэм лъэшэу зыдаом, къэлэпчъэ бгыкъум Iэгуаор тефагъ. ЕшIапIэм ит къэлэпчъэпкъыр ыгъэкощыгъ, ау хъа­гъэм Iэгуаор ифагъэп. Къонэ Амир метрищ фэдизкIэ зыпэ­чыжьэ къэлапчъэм дахэу дэуагъ, ау Алексей Саяпиным шIокIын ылъэкIыгъэп. Алексей Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ, зэIукIэгъур аухыгъ.

ЧIыпIэхэр

ЗэIукIэгъу плIырыплI командэхэм яIагъ.

1. «Урожай» — 12
2. «Ошъутен» — 9
3. «Щагъдый» — 6
4. «ЧIыгушъхь» — 6
5. «Мыекъуапэ» — 3
6. «Картонтара» — 0.
Я 5-рэ ешIэгъухэр
30.12

«Картонтара» — «Ошъутен»
«Урожай» — «Мыекъуапэ»
«ЧIыгушъхь» — «Щагъдый».

Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Давид Папикян — 6, «Ща­гъдыим» щешIэ.

Такълый Руслъан — 3, «Урожай», Роман Юрченко — 3, «Мыекъуапэ».

Я 5-рэ ешIэгъухэр мафэм сы­хьатыр 11-м аублэщтых. Апэрэ чIыпIи 4-р къыдэзыхырэ командэхэр финалныкъом щызэIукIэщтых.

ЯтIонэрэ купыр

ЯтIонэрэ купым командэ 17 щызэнэкъокъу, зы къекIокIыгъом щызэдешIэщтых. Судья шъхьаIэу Игорь Калиниченкэм къызэрэ­хигъэщыгъэу, «Спортмастерыр», «МФОК-Ошъутенэр», «Кавказыр» апэ итых.