Чебоксары къыщахьыгъ

«Чебоксарские Ястребы» Чебоксары – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 73:93.

Тыгъэгъазэм и 20-м Чебоксары щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ-м» къыхэщыгъэхэр: Еремин – 26, Абызов – 21, Кочнев – 16, Хьакъун – 15, Гапошин – 8.
«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым зэIукIэгъур зэрэкIуагъэм тыщигъэгъозагъ.
— Тыгъэгъазэм и 16 – 17-м ешIэгъуитIу къалэу Уфа щытиIагъ, — къытиIуагъ А. Синельниковым. – ЗэIукIэгъуитIури зэрэтшIуахьыгъэр тыгу къеуагъ. «Уфимцем» тытекIоным непэ тыфэхьазырэп. Чебоксары тиIоф къыщикIыгъ. Ащ икомандэ ипащэхэр зэблахъу­гъэх, ешIакIохэр хэкIыпIэхэм алъэхъух. Адыгеим икомандэ зэIукIэгъум дэгъоу зыфигъэхьазырыгъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.
ТиешIакIохэр очко 15 – 20-м нахьыбэкIэ Чебоксары икомандэ ыпэ итэу уахътэ къыхэкIыгъ. А. Синельниковым зэгъэпшэнхэр ышIыхэзэ, нахь ныбжьыкIаIохэри зэIукIэгъум хигъэлэжьагъэх.
Тыгъуасэ командэхэр ятIонэрэу Чебоксары щызэдешIагъэх.