Хэгъэгум иухъумакIох

Урысыем икIэлэ-цIыкIухэмрэ ныб­жьыкIэхэмрэ ядзэ-патриотическэ дви­жениеу «Юнармия» зыфиIорэм икъу­тамэу Адыгэ Рес­­публикэм къыщызэIуахыгъэм иапэрэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щытым Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэр щызэIукIагъэх. ЗэкIэми хэушъхьафыкIыгъэ шъуашэхэр ащыгъых, дзэ къулыкъум зыфагъэ­хьазыры. Урысыемрэ Адыгеим­рэ якъэралыгъо быракъхэр пчэгум кIэлэеджакIохэм къыра­хьэх, хэгъэгумрэ республикэмрэ ягимнхэр Унэшхом щэIух. Зэхахьэр зезыщэрэ къулыкъушIэу Виктор Марковыр ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ дэгъу ятыгъэнымкIэ Iофтхьабзэм мэхьанэу иIэр къе­Iуатэ.

Шъонтырпаохэр пчэгум къе­хьэх. Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур дзэ-патриотическэ пIуныгъэм къытегущыIагъ. Ялъэныкъо гупсэ, яхэгъэгу агъэлъапIэхэу кIэлэеджакIохэр щыIэнхэм фэшI «Юнармием» мэхьэнэ ин зэрэратырэр къыIуагъ.

Къыблэ дзэ шъолъырым икъу­лыкъушIэу, генерал-лейтенантэу Юрий Щепиныр кIэлэеджакIохэр «Юнармием» зэрэхэхьагъэхэм фэшI къафэгушIуагъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ныбжьыкIэ­хэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр щыIэныгъэм зэрэхэмыкIуа­кIэрэм Юрий Щепиныр къытегущыIагъ. «НыбжьыкIэ гвардием» Краснодон лIыгъэу щызэрихьагъэр кIэлэеджакIохэм непи щысэ афэхъоу ылъытагъ.
Зэхахьэм хэлажьэхэрэ кIэлэеджакIохэм ацIэкIэ Нэпсэу Самирэрэ Илья Абакумовымрэ пчэгум къиуцохи, «Юнармием» хахьэхэрэ еджакIохэм гущыIэ пытэ зэратырэр къаIуагъ.

КIэлэеджакIохэр хэгъэгум фэшъыпкъэщтых, зэкъошныгъэр, агъэлъэпIэщт, лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум янэшанэхэр зыр зым Iэпы­Iэгъу фэхъужьыщт, дэгъоу еджэщтых, спортым пылъыщтых, «Юнармием» ыцIэ.

Урысыем идзэ-патриотическэ движениеу «Юнармием» и Гимн республикэ филармонием иорэдыIоу Юрий Конжиным къы­Iуагъ. КIэлэцIыкIу ансамблэу «Шпаргалкэм» хэгъэгум фэгъэхьыгъэ орэдыр ыгъэжъынчыгъ. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу «Юнар­мием» тиреспубликэ зыщеушъомбгъу, нэбгырэ 1200-м ехъу непэ хэт. Министрэу КIэрэщэ Анзаур къыIуагъ рес­публикэм и Правительствэ, ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Юнармием» IэпыIэгъу къызэрэфэхъухэрэр. КIэлэеджакIо­хэм КIэрэщэ Анзауррэ Юрий Щепинымрэ афэгушIуагъэх, бгъэхэлъхьэ тамыгъэхэр аратыгъэх.

Зэхахьэм Ростов хэкум, Краснодар краим, Адыгэ Рес­пуб­ликэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.