ЩыIэныгъэм щылъэкIуатэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ иапэрэ концерт илъэтегъэуцо зыщыIагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ.

Симфоническэ оркестрэм изэ­хэщэн кIэщакIо фэхъугъэх Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м культурэмкIэ иапэрэ министрэу Хьанэхъу Адамэ. Оркестрэм иапэрэ дирижерэу Роман Матсовыр япащэу музыкантхэм апэрэ илъэсым къырагъэIуагъэхэ произведениехэм ащыщхэр юбилей пчыхьэзэхахьэм щыIугъэх.

Бетховен, Вебер — ахэр дунаим щашIэх. Оркестрэм идирижерэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровыр япащэу Адыгеим икомпозиторхэу Нэхэе Аслъан, Тхьабысымэ Умарэ аусыгъэхэр концертым къыщырагъэIуагъэх. Хьанэхъу Заремэ фортепианэмкIэ орэдышъор къыхидзэзэ, ор­кест­рэр дежъыугъ. Пчыхьэзэхахьэр Хьакъуй Заремэ зэрищагъ. Ащ къызэриIуагъэу, симфоническэ оркестрэр пытэу ылъэ теуцуагъ, щыIэныгъэм щылъэкIуатэ.

Классикэм хэхьагъэхэ произведениехэр, Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэхэр оркестрэм къырегъаIох, музыкальнэ искусствэм хэхъоныгъэхэр фешIых. ЦIыфым ипIун хэлажьэ.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.