Лъэпкъ культурэм зэфищагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым лъэпкъ культурэхэм яфестивалэу «Мы едины!» зыфиIорэр тыгъэгъазэм и 17 — 18-хэм щыкIуагъ.

Мы уахътэм IэкIыб къэралыгъо 40-м ехъурэмэ къарыкIыгъэ студент нэбгырэ миным нахьыбэ апшъэрэ еджапIэм чIэс. Iофтхьабзэу зэхащагъэм ипшъэ­рылъыр – лъэпкъ хабзэхэр къызэтегъэнэжьыгъэн­хэр ыкIи хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, лъэпкъхэм якультурэ ыкIи яIэшIагъэхэр къэгъэнэгъэнхэр, студентхэм азыфагу зэгурыIоныгъэ илъыныр. ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ятарихъ ыкIи яшэн-зэхэтыкIэхэр ныбжьыкIэхэм ашIэн, ахэм лъытэныгъэ афашIын фае.

Апэрэ мафэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яшхыныгъохэр фестивалым хэлэжьагъэ­хэм къагъэхьазырыгъэх. Университетым ия 3-рэ къат мэкIай кIыхьэу тетыгъэхэм зэратефэу шхыныгъо IэшIу бэдэдэ ате­лъыгъ. Студент пщэрыхьакIохэри нэгушIоу къеблэгъагъэхэм апэгъо­кIы­щтыгъэх. Мы къэгъэлъэгъоным адыгэ, урыс, туркмен, ингуш, чэчэн, палестин ыкIи афган пщэрыхьапIэхэм ащашIырэ шхыныгъо пчъагъэхэр къырахьылIагъэх: салатхэр, IэшIу-IушIухэр, шъонхэр…

БгъэшIэгъон фэдиз шхын мыщ къыщытлъэгъугъ. Адыгэ къуаем хашIыкIы хабзэ гъомылапхъэхэр, урыс оладийхэр, чэчэн «пщэ­рыхьакIохэм» яIэшIагъэхэр, Палестинэм къыщыкIырэ уцхэм аха­гъэжъукIыгъэ супэу мулюхайя, нэмыкI­хэри.

Фестивалым хэлажьэхэрэм къахэ­хьагъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым и Президентэу ТхьакIущынэ Аслъан. Iанэхэр зэкIэ ащ къыплъы­хьагъэх, шхыныгъохэм ахэIагъ, зэрэупщэрыхьэгъэ шIыкIэхэм акIэупчIагъ ыкIи шIурэ дэгъугъэрэ апэкIэ къикIэу щыIэнхэу афэлъэIуагъ.

Тыгъэгъазэм и 18-м фестивалыр мэфэкI концерткIэ зэфашIыжьыгъ. Мыщ лъэпкъ шъуа­шэхэр, къашъохэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Хэлэжьэгъэ пстэури щытхъу тхылъхэмкIэ, шIухьафтынхэмкIэ хагъэунэфыкIыгъэх.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.