Унэгъо пытэр къэралыгъо лъэшым ылъапс

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Илъэсым иунагъу» зыцIэр Урысые зэнэкъокъум «Унэгъо ныбжьыкI» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ текIоныгъэ къыдэзыхыгъэ зэшъхьэгъусэхэу Максим ыкIи Оксана Косенкэхэм, джащ фэдэу республикэ уцугъом лауреат щыхъугъэхэм аIукIагъ. ­­


Iофтхьабзэм хэлэжьагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

Мэхьэнэ ин зиIэ мыщ фэдэ зэнэкъо­къухэм Адыгеим щыщ унагъохэр зэрэхэ­лэжьагъэхэр ыкIи текIоныгъэ къызэ­рахьы­гъэр зэригуапэр республикэм и ЛIышъхьэ ипэублэ гущыIэ къыщиIуагъ.

— Адыгэхэм сыдигъуи аIо: «Унагъо умыхъоу чылагъо ухъущтэп», — къэзэрэугъоигъэхэм за­къыфигъэзагъ КъумпIыл Мурат. — Унагъор ары кIэлэцIыкIур зыщагъасэрэр. Нахьыжъхэм уасэ зыфашIырэ шэн-хабзэу ахэлъхэр яIэубытыпIэу къа­кIэхъухьэрэ лIэужхэр къэтэджых. Къэралыгъо лъэшыр гъэпсыгъэным икъежьапIэу, ылъапсэу ахэр щытых. Уна­гъом ишэн-хабзэхэр зыщагъэ­лъапIэхэрэм Адыгеир зэращыщыр шъуищысэкIэ къэжъугъэлъэгъуагъ.

Урысые зэнэкъокъум Адыгеир къыщызыгъэлъэгъуа­гъэхэм КъумпIыл Мурат гущыIэгъу афэ­хъугъ. «Урысыем идышъэ унагъу» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ рес­публикэм къыщыхагъэщы­гъэх Симболэт зэшъхьэгъу­сэхэр. Шыхьанчэрыерэ Лю­бэрэ Улапэ щыщых. Зэ­гурыIоныгъэ азыфагу илъэу илъэс 65-рэ зэдэпсэу­гъэх, сабыи 6 зэдагъотыгъ. Шыхьанчэрые Хэгъэгу зэошхом иветеран, ишъхьэгъусэ Ным имедалэу апэрэ степень зиIэр къыфагъэшъо­шагъ. Шэн-хэбзэ дахэхэр зыщалъытэрэ унагъом къо­рэлъф-пхъорэлъфхэр, ахэм къакIэхъухьажьыгъэхэр щапIух.

«Сабыибэ зыпIурэ унагъу» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ Сергей ыкIи Наталья Шека къыхахы­гъэх. Ахэр станицэу Джаджэм щэпсэух. Илъэс 25-у зызэдэпсэухэрэм къыкIоцI сабыих зэдагъотыгъ. ЗэшъхьэгъуситIуми кIэлэегъаджэу Iоф ашIэ. Сергей Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iут, Наталье гурыт еджа­пIэм биологиер щарегъэхьы.

«Къоджэ унагъу» зыфиIорэ лъэны­къомкIэ Блащэпсынэ щыщ Хьамыр­зэкъо Ибра­хьи­мэрэ Женерэ республикэм текIоныгъэ къыщыдахыгъ. Ахэр илъэс 48-рэ хъу­гъэ зызэдэпсэу­хэрэр, кIэлитIу зэдагъотыгъ.

Мырзэ Рус­лъанрэ Асиетрэ «Унагъор — шэн-хабзэхэм яухъу­макIу» зыфиIорэ лъэны­къомкIэ къахэщыгъэх. Джыракъые щыщ зэшъхьэгъусэхэр зызэдэпсэухэ­рэ илъэс 16-м сабыищ зэда­гъо­тыгъ.

«Унэгъо ныбжьыкI» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ Максим ыкIи Оксана Косенкэхэм текIоны­гъэр афагъэшъошагъ. Зэшъхьэгъусэхэр Красногвардейскэ районым щыщых. Илъэси 9 хъугъэ зызэдэ­псэ­ухэрэр, са­бы­­итIу зэдагъо­тыгъ.

Урысые зэ­нэ­къокъум анахь мэхьанэ зэратыгъэ лъэныкъохэм ащыщ «Унэгъо ныбжьыкI» зыфиIорэр. Мыщ хэлэжьэгъэ унэгъо 69-м щыщэу 19 къыхагъэщыгъэр ыкIи Адыгеим икIыгъэ­хэри ахэм ахэфагъэх. ТекIоныгъэ къэзыхьыгъэхэр шэ­кIогъум и 23-м Москва щагъэшIуагъэх. Урысые зэнэкъокъум зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм ялъытыгъэу Щытхъу тхы­лъэу «Семья года. Россия 2018» зыфиIорэр къыдагъэкIыгъ. ТекIоныгъэ къы­дэзыхыгъэхэм зэкIэми якъэбархэр мы тхылъым къыдагъэ­хьагъэх. Максим ыкIи Оксана Косенкэхэм афэгъэхьыгъэ тхы­гъэри ахэм ахэт.

Джырэ уахътэ сабыибэ зэрыс унэгъо 6823-рэ республикэм щэпсэу. БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, унэгъо 957-кIэ ар нахьыб.

— Пстэуми анахь лъапIэр цIыфхэр ары. УФ-м и Президент пшъэ­рылъэу къыгъэуцу­хэрэм ащыщ демографием изытет нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэныр. Ащ фэгъэхьы­гъэу тишъолъыр щызэшIотхырэр макIэп. Сабыибэ зэрыс унагъохэм ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу тафэхъу, программэ гъэ­нэфагъэхэр республикэм щытэгъэцакIэх, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат. — IофшIэгъу зэIукIэгъу­хэр щытиIэу республикэм ит район горэм тызыкIокIэ, сабыибэ зэрыс унагъо тыIохьэ зэпыт. Тинэплъэгъу итымы­гъэкIынхэм, ахэм IэпыIэгъу тафэхъуным тыпылъ.

ЗэIукIэм къырагъэблэгъэгъэ унагъо пэпчъ диплом ыкIи шIухьафтын лъапIэ республикэм и ЛIышъхьэ ритыгъ. Нэ­ужым зэшъхьэгъусэхэр Адыгеим ипащэ гущыIэгъу фэхъугъэх, ынаIэ къызэратетымкIэ зэрэфэразэхэр ягущыIэ къыщыхагъэ­щыгъ.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ и Министерствэрэ щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ сабыйхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Фондымрэ «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъэх. 2016-рэ илъэсым Iофтхьабзэр апэрэу зэхащагъ. Ащ текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ­хэм Адыгеим икIыгъэхэри ахэфэгъа­гъэх. Красногвардейскэ районым щыщ зэшъ­хьэ­гъусэхэу Михаил ыкIи Валентина Зайцевхэм «Къоджэ унагъу» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ пстэуми къахэщыгъэх. Максим ыкIи Эль­вира Раскоповхэми джащ фэдэу блэкIыгъэ илъэсым текIоныгъэ къахьыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.