Ягъэхъагъэхэм ахагъэхъощт

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым изэ­хэубытэгъэ совет студентхэу хэтхэм ректорэу Къуижъ Саидэ тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Апшъэрэ еджапIэр загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм къыдыхэлъытагъэу Iоф­тхьабзэр зэхащагъ, ректорыр ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ, гъэхъагъэу ашIыхэрэм, тапэкIэ гухэлъэу яIэхэм защигъэгъозагъ.

— Еджэным дакIоу универси­тетым ищыIэныгъэ чанэу шъухэ­­лажьэ, — студентхэм закъыфигъэзагъ Къуижъ Саидэ. — Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетыр тапэкIэ лъы­кIотэным, гъэхъагъэ­хэр ышIынхэм шъупылъ. Къэра­лыгъом ицIыф шъыпкъэ дгъэ­сэн амал зэрэтIэкIэлъыр шъуищы­сэкIэ ныбжьыкIэхэм яшъогъэлъэгъу. АщкIэ сызэрэшъуфэразэр сигущыIэ къыщыхэзгъэщы сшIоигъу.

Апшъэрэ еджапIэм студенческэ куп 13-м ехъу щызэхащагъ. Ахэм яIофшIэн хахьэхэрэр, гъэхъагъэу ашIыгъэхэр Къуижъ Саидэ къыфаIотагъэх. Профсоюзым Iофэу ышIэрэм къытегущыIагъ Анастасия Зборовскаяр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэ­рылъ шъхьаIэу яIэр студентхэм яфитыныгъэхэр къафаIо­тэнхэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъун­хэр ары. Мы илъэсым апэрэ курсым щеджэхэрэ студент нэ­бгырэ 120-мэ упчIэжьэгъу афэ­хъугъэх. «Подари детям» зыфиIорэ Iофтхьабзэр апшъэрэ еджапIэм илъэс зэкIэлъыкIохэм чанэу зэрэщагъэцакIэрэм Анастасие игугъу къышIыгъ. Мыщ къыдыхэлъытагъэу, илъэсыкIэм ехъулIэу, бюджетым ныбжьыкIэ­хэу щеджэхэрэм ясабыйхэм шIу­хьафтынхэр аратых. Мы илъэ­сым ащ фэдэу ­кIэлэцIыкIу нэбгырэ 263-мэ шIухьафтын цIыкIухэр афагъэхьазырыщтых.

«Волонтеры-медики» зыфи­Iорэ лъэныкъом къытегущыIагъ Ирина Малюк. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу купым нэбгыри 130-рэ хэт. Мыекъопэ медицинэ колледжым щеджэхэрэ студентхэр ягъусэхэу пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэхэм ахэлажьэх, цIыфхэм япсауныгъэ изытет ауплъэ­кIу. Джащ фэдэу Урысые Iоф­тхьабзэу «ДоброВСело» зыфиIорэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэр чанэу хэлажьэх. Къыхэгъэщыгъэн фае УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэм ирэзэныгъэ тхылъ мы купым хэт ныбжьыкIэхэм къазэрафагъэшъошагъэр. Мыщ фэдэ тын лъапIэ шъолъыри 5мэ къаратыгъ. «Волонтеры-медики» зыфиIорэ купым хэтхэ студентхэр ахэм ащыщ хъугъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.