Закон ШъхьаIэр ныбжьыкIэхэм арагъашIэ

Урысые Федерацием и Конституцие заштагъэр ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо университетыр илъэс 25-рэ зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ «Iэнэ хъурае» апшъэрэ еджапIэм щыкIуагъ. Джырэ лъэхъан цIыфым ищынэгъончъагъэ гъэпытэгъэнымкIэ хэгъэгум и Закон ШъхьаIэ мэхьанэу иIэр ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ.

«Iэнэ хъураем» изэхэсыгъо хэлэжьагъэх АР-м и Консти­туционнэ хьыкум, Урысыем июристхэм я Ассоциацие и Адыгэ республикэ отделение ятхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Адыгэ Республикэм и Очылхэм япалатэ и Президентэу Мамый Алый, конституционнэ хьыкумы­шIэу Бырдж Заур, Адыгэ Рес­публикэм ипрокуратурэ фе­де­ральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэгъэнымкIэ иотдел ипащэу Николай До­рофеевыр.

Технологическэ университетым экономикэм ыкIи юрис­пруденцием алъэныкъокIэ информационнэ системэхэмкIэ фа­культетым идеканэу, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ доцентэу Дэргушъэо Асыет пэублэ псалъэ къышIызэ, мэфэкIымкIэ къа­фэгушIуагъ. Тихэгъэгу итарихъ хэ­хъоныгъэ ышIынымкIэ Конституциер зэраштагъэм мэхьа­нэшхо зэриIэр ащ хи­гъэунэ­фыкIыгъ. Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным игущыIэхэр щы­сэу къы­хьыхэзэ, цIыфыр, ащ ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафи­тыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэр къэралыгъом зэрипшъэрылъыр, Конституцием «псэ хэтэу» Iоф зэришIэн фаер Дэргушъэо Асыет къыIуагъ ыкIи ащ итхагъэхэм ащыщхэм мы зэхэсыгъом зэращытегущыIэщтхэр къыхигъэщыгъ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ ЛIы­хьэтыкъо Аскэр. Ипсалъэ къы­ри­мыгъажьэзэ, юристхэм я Ас­социацие иунашъокIэ «Адыгэ Республикэм илъэсым июрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр едзыгъоу правовой шIэныгъэ ыкIи пIуныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ зыфагъэшъошэгъэ Марина Зарецкаям (Мыекъопэ къэралыгъо университетым админист­ративнэ ыкIи уголовнэ правэмкIэ икафедрэ идоцент) фэгу­шIуагъ. Ар къэзыушыхьатырэ тамыгъэр ыкIи дипломыр ритыжьыгъэх.

Нэужым ЛIыхьэтыкъо Аскэр Конституцием къытегущыIэзэ, ар правовой лъапсэу зэрэ­щытым, къэралыгъо гъэпсыкIэр къы­зэригъэнафэрэм ямызакъоу, хэгъэгум исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ амалхэу щыIэхэр пытэнхэм лъэпсэшIу фэзышIырэ лъэныкъоу зэрэ­щытыр хигъэунэфыкIыгъ. Мы Тхылъ ШъхьаIэм нравственнэ зэфагъэр къыреIотыкIы, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къеухъумэх. Сыд фэдэрэ закони пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр цIыфхэм яфиты­ныгъэхэр ыкIи яхэбзэ шIоигъоныгъэхэр икъоу къэухъумэгъэнхэр ары. Джащ фэдэу, ныбжьыкIэхэм ащ закъыфигъазэзэ, нэбгырэ пэпчъ Конституциер зэришIэн, ащ лъытэныгъэ зэрэфишIын фаер къыхигъэщыгъ.

Урысые Федерацием и Конституцие зэрагъэцакIэрэм прокуратурэр зэрэлъыплъэрэр Ни­колай Дорофеевым сту­дентхэм къафиIотагъ. Ащ епхыгъэу упчIэхэр юрист хъущтхэм къэгущыIагъэм къыратыгъэх.

«Iэнэ хъураем» кIэух зэ­фэ­хьысыжь фэпшIымэ, пшъэры-лъэу иIагъэр гъэцэкIагъэу плъы­тэ хъущт. Обществэм, къэралыгъом, цIыфым яшIоигъоныгъэхэр къадэхъунхэмкIэ, яшъхьафитыныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ конституционнэ хэбзэгъэуцугъэм иIахьэу хэлъыр, мэхьа­нэу иIэр зэгъэшIэгъэнхэм ныб­жьыкIэхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэр ямурадыгъ.

Iэшъынэ Сусан.