«Налмэсым» непэ тырегъэблагъэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцертхэр Темыр Кавказым иреспубликэхэм ащыкIуагъэх.

Дагъыстан, Темыр Осетием — Аланием, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Къэрэщэе-Щэрджэс­ым дунаим щыцIэрыIо ансамблэр ащагъэлъэпIагъ. Адыгэ шъуашэр дахэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэр пытэх, орэдышъомрэ къашъомрэ гум лъэIэсых. Дунаим щыцIэрыIо «Налмэсыр» пчэгум къызи­хьэкIэ лъэпкъ къашъом тамэу ритырэм уегъэгушхо.

— Дагъыстан типчыхьэзэха­хьэхэр щедгъэжьагъэх, — къытиIуагъ «Налмэсым» ихудожест­веннэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — Республикэм искусствэм мэхьэнэ ин щыраты. Тиартистхэм щытхъуцIэхэр къафаусыгъэх.

Зубаил Хьалим, Къатмэс Мурат, Ахътао Бэлэ Дагъыстан иза­служеннэ артист хъугъэх. Ти­къэшъуакIохэм тафэгушIо, ягъэ­хъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

Налщык зэкъошныгъэм ипчы­хьэзэхахьэ зэрэщыкIуагъэм тигъэгушхуагъ. Зэлъэпкъэгъухэм языкIыныгъэ «Налмэсым» зэригъэпытэрэр искусствэр зышIо­гъэшIэгъонхэм зэхахьэм къыщыхагъэщыгъ. «Налмэсыр» тэри тие, зэдытий» аIозэ Iэгу къафытеуагъэх.

Адыгэ лъэпкъыр итэкъухьагъэу дунаим щэпсэуми, ины­дэлъфыбзэ, ишэн-хабзэхэр къы­у­хъумагъэх. Зэлъэпкъэгъухэр ис­кусствэм зэфещэх.

— 2018-рэ илъэсым изэфэ­хьысыжь пчыхьэзэхахьэ непэ Мыекъуапэ щыкIощт, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэ игуа­дзэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Абхъазым изаслуженнэ артистэу НэмытIэ-
къо Аслъан.

— Тыгъэгъазэм и 19-м «Налмэсым» илъэсыбэрэ хэтыгъэхэу пенсием кIуагъэхэм, лъэпкъ къашъор дунаим нахьышIоу щязыгъэшIагъэхэм афэгъэхьыгъэ концертыр Мыекъуапэ щыкIощт. Тизэхахьэхэм искусствэм пы­щагъэхэр ятэгъэблагъэх.

— Тиконцертхэм сигуапэу са­хэлэжьэщт, — къеIуатэ къэшъокIо ныбжьыкIэу Хъурмэ Темыркъан. — Синыбджэгъухэм анахь къыхагъэщырэр

«Налмэсым» щытхъоу фаIорэр нахьыбэ зэрэ­хъурэр ары.

«Налмэсым» концертэу непэ къытыщтым тилъэпкъэгъухэм ямы­закъоу, урысхэр, къэндзалхэр, ермэлхэр, нэмыкIхэри еплъы­щтых. Альберт Филипповым къы­зэрэтиIуагъэу, тиорэдышъохэр да­хэх, къэшъуакIохэм яIэпэIэсэныгъэ нэр пIэпехы.

Ары. «Налмэсыр» къэшъо, лъэпкъхэр дэуджых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.