ИлъэсыкIэ Iанэр, уасэхэр

СтатистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Куржъо Светланэ къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым пыкIыгъэ уахътэр икIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, анахь агъэфедэхэрэ гъомылапхъэхэм ауасэ ииндекс проценти 101,5-м нэсыгъ.

Нахь нэрылъэгъу къытфэ­хъуным фэшI гъэIорышIапIэм гъо­мылапхъэхэм ауасэ гурытымкIэ къызэрилъытагъэм шъу­щыдгъэгъозэн. Хабзэ зэрэхъугъэу, мы мазэм ИлъэсыкIэм етIупщыгъэу цIыфхэм зыфа­гъэхьазырынэу рагъажьэ ыкIи Iанэм тырагъэуцощтхэ салатхэм яшIын егупшысэх. Анахь зэлъашIэрэ салати 3-м ахалъхьэхэрэ гъомылапхъэхэм та­къытегущыIэщт.

Салатэу «Оливьер» хэмытэу ИлъэсыкIэр тынэгу къыкIэд­гъэуцошъурэп. Бысымгуащэ пэпчъ ар ымышIэу хъурэп сIоми сыхэмыукъонэу къысшIошIы. НэбгыриплI зэрыс унагъом ышIыщт оливьем ыуасэ соми 7-рэ чапыч 84-кIэ мыгъэ нахь макIэ хъугъэ ыкIи ар сомэ 266-рэ чапыч 42-м нэсыгъ. Арэущтэу зыкIэхъугъэу статистхэм аIорэр нэшэбэгу шIоIум, майонезым, хьарыхъу джэнч жъгъэ­им, бжьыным ыкIи нэкулъ гъэ­жъуагъэм (хэлъ пстэуми анахь лъапI) ауасэ къызэрэщыкIагъэр ары.


ЯтIонэрэ зэлъашIэрэ салатэу «Винегретри» бэмэ ашIы. Мыгъэ мыр чапыч 28-кIэ къэлъэпIагъ. Ар зэпхыгъэр картофым, чIыплъым, пхъым ауасэ къызэ­рэдэкIоягъэр ары.

Ящэнэрэ салатэу «Сельдь под шубой» зыфиIоу нэбгыриплI Iахьым телъытагъэм соми 7-рэ чапычи 10-рэ къыхэ­хъуагъ. Ащ халъхьэхэрэ пцэ­жъые щыугъэм, кIэнкIэм, хэтэрыкIхэм ауаси къызэрэдэ­кIуаегъэм къыхэкIэу а салатыр зышIыщтхэм нахь лъапIэу къафыдэкIыщт.


Салатхэм язакъоп ныIа Iанэм тырагъэуцохэрэр? Гупчэ бэ­дзэршIыпIэм щыIэ уасэхэми защыдгъэгъозагъ. ИлъэсыкIэ Iанэм итамыгъэу щыт манда­риныр. Ар жъугъэу къежьагъ нахь мышIэми, ыуасэ къехырэп — гурытымкIэ сомэ зы килограммым 70-рэ. МыIэрысэри республикэм къыщагъэкIы Iоу пшIэщтэп, зы килограммым сомэ 60 — 70-рэ лъыптын фае. Джащ фэд былымылым ыуаси, икIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, мыгъэ ар сомэ 20 — 30-кIэ нахьыбэ хъугъэ. НэмыкIылхэми ауасэ къыдэкIоягъ. Зэфэхьысыжь кIэкI пшIымэ, илъэсыкIэ Iанэр пыутэу къызэрэтфемыкIущтыр гъэнэфагъэ.

ИлъэсыкIэм ихэгъэунэфыкIын пстэури зэфэшъхьафэу екIуалIэ: аупщэрыхьыщтымкIи, мэфэкI Iанэм тырагъэуцощтымкIи, зыщалъэщтымкIи. Ау ини цIыкIуи ащ кIэ горэ къафихьынэу, шIу къадэхъунэу щэгугъых. Къом иилъэсэу къихьащтым гушIуа­гъоу къытфихьыщтым тэри те­жэщт.

Iэшъынэ Сусан.