ЯщыIэныгъэ чIыпIэшIу щиубытыгъ

Мыекъопэ къэралыгъо университетым Адыгеим чIыпIэу щиубытырэм, ар къэзыухыгъэ ныбжьыкIэхэр непэ зыфэгъэ­загъэ­хэм, республикэм шIуагъэу къы­фахьырэм мыщ щыкIогъэ зэхахьэм щытегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъу­гъэр мы апшъэрэ еджапIэм экономикэмкIэ ыкIи сервисымкIэ ифакультет ары. Ащ идеканэу Ешыгоо Светланэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, университетым тарихъ гъэшIэгъон къы­кIугъ. Илъэс 25-м къыкIоцI мыщ гъэсэныгъэ щызэзыгъэгъотыгъэр макIэп. Ахэр непэ республикэм имызакъоу, тикъэралыгъо икъэ­лэ зэфэшъхьафхэм ащэлажьэх.

— Пэублэм пстэуми апэу рэзэныгъэ гущыIэхэр пэзгъохы сшIоигъу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр къызэIуахыным зиIахьышIу хэзышIыхьэгъэ ТхьакIущынэ Ас­лъан, — къыIуагъ Ешыгоо Светланэ. – Iэнэ хъураем къед­гъэблэгъагъэх тиапшъэрэ еджапIэ къэзыухыгъэхэу, чанэу Iоф зы­шIэрэмэ ащыщхэр. Ахэм ящыIэныгъэ мы университетым чIыпIэу щиубытырэм къытегущыIэщтых. Непэ ныбжьыкIэу щеджэхэрэм гущыIэгъу афэхъу­щтых.

1993-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 13-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипчъэхэр апэрэ студентхэм къафызэIуихыгъэх. Илъэс 25-м къыкIоцI апшъэрэ еджапIэм нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъо­кIыныгъэхэр ышIыгъэх. Факультетэу иIэхэм ахигъэхъуагъ, IэкIыб къэралыгъохэм ащыIэ апшъэрэ еджапIэхэм зэзэгъыныгъэхэр адишIыгъэх, амалэу IэкIэлъхэм заригъэушъомбгъугъ.
Непэрэ мафэм ехъулIэу студент, кIэлэегъэджэ нэбгырэ мини 10-м ехъу мыщ щеджэ ыкIи Iоф щашIэ. Апшъэрэ еджа­пIэм факультети 10 зэрепхы, ащ ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм агу ри­хьырэ сэнэхьатыр къыхахын ыкIи феджэнхэ алъэкIы. Еджэныр къэзыухыгъэхэм ащыщ­хэм IэкIыб къэралыгъохэм стажировкэ аща­кIун амал университетым ареты.

Iэнэ хъураем къекIолIэгъэ хьакIэхэм къаIотагъ мыщ къы­чIэхьанхэ гухэлъ яIэ зэрэхъугъэр, непэ яIофшIэн зыфэдэр, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ящыIэныгъэ чIыпIэу щиубытырэр.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.