ЩыIакIэм диштэрэ зэхъокIыныгъэхэр

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр загъэ­псыгъэр илъэс 25-рэ зэрэ­хъурэм фэгъэхьыгъэ дунэе шIэныгъэ-практическэ видеоконференцие тыгъуасэ зэхащагъ.

«Цифровая экономика: новая реальность» зыцIэ Iофтхьабзэм къэбар технологиехэм, экономикэм, нэмыкI лъэныкъохэм яспециалист шъхьаIэхэр хэлэ­жьагъэх. Къыблэ федеральнэ университетыр, Барановическэ лъэпкъ университетыр (Респуб­ликэу Беларусь), нэмыкIхэри видеозэпхыныгъэкIэ конференцием иIофшIэн къыхэлэжьагъэх.

Экономикэм ыкIи юриспруденцием якъэбарлъыгъэIэс системэкIэ факультетым идеканэу Дэргушъэо Асиет къызэриIуа­гъэм­кIэ, конференцием пшъэ­рылъ шъхьаIэу иIэр цифрэ шIыкIэм тет экономикэм хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалэу щыIэхэм, гумэкIыгъохэм, IэпэIэ­сэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэм атегущыIэгъэныр ары.
— Мы лъэныкъомкIэ пшъэ­рылъ шъхьаIэу щыт зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэр гъэхьазырыгъэнхэр. Ар зэшIохыгъэ хъунымкIэ апшъэрэ еджапIэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэ елъытыгъэщтыр, —къыIуагъ Асиет.

Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу кIэлэеджакIохэм ыкIи сту­дентхэм ятворческэ ыкIи ушэтын IофшIэнхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу «Права человека в информационном веке» зыфиIорэм ащытекIуагъэхэм ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуа­гъэх. СурэтхэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум Шыхьмырзэ Джан­тэмыр апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Мы лъэныкъомкIэ джащ фэдэу къыхагъэщыгъэх Эдуард Барышниковыр, Арина Стукан, Бэрзэдж Айданэ, Тимофей Чер­нышевыр.

Тхыгъэхэр (сочинениехэр) къэзыгъэхьазырыгъэхэм азыфагу Эллина Огарковам текIоныгъэ къыщыдихыгъ. Мы лъэныкъомкIэ Дарья Зверковамрэ Амина Курбановамрэ къыхагъэ­щыгъэх.

Творческэ ушэтын IофшIэнхэмкIэ Богдан Селезневым апэрэ чIыпIэр ыубытыгъ. Расул Гасановым иIофшIагъэ джащ фэдэу зэнэкъокъум къыщыхагъэщыгъ.
Цифрэ шIыкIэм тет экономикэр гъэпсыгъэнымкIэ екIо­лIакIэхэр гъэфедэгъэнхэм, мыщ епхыгъэ къэбарлъыгъэIэс системэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, щынэгъончъэным ыкIи экономикэ зэфыщытыкIэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Цифрэ шIыкIэм лъэныкъо зэфэшъхьафыбэ зэрэхахьэрэр конференцием къыщыхагъэ­щыгъ. Ахэм игъэкIотыгъэу къа­тегущыIагъэх. Мыщ хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэмкIэ апшъэрэ еджа­пIэхэм мэхьанэшхо зэряIэр къэ­гущыIагъэхэм къыхагъэ­щыгъ. Цифрэ шIыкIэм Iоф дашIэным, ащ исистемэ нахьышIум ылъэныкъокIэ лъагъэкIотэным студентхэр фырагъэджэнхэр пшъэ­рылъ шъхьаIэу яIэхэм зэращыщыр зэIукIэм къыщыхагъэщыгъ.