Хэт сыдигъуа зешIэщтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэр.

9.12
Я 2-рэ ешIэгъухэр
«Картонтара» — «ЧIыгушъхь»
«Щагъдый» — «Мыекъуапэ»
«Урожай» — «Ошъутен»
16.12
Я 3-рэ ешIэгъухэр
«Картонтара» — «Урожай»
«Щагъдый» — «Ошъутен»
«Мыекъуапэ» — «ЧIыгушъхь»
23.12
Я 4-рэ ешIэгъухэр
«Ошъутен» — «Мыекъуапэ»
«Щагъдый» — «Картонтара»
«ЧIыгушъхь» — «Урожай»
30.12
Я 5-рэ ешIэгъухэр
«Картонтара» — «Ошъутен»
«Урожай» — «Мыекъуапэ»
«ЧIыгушъхь» — «Щагъдый»

ШъунаIэ тешъудз: ешIэгъухэр сыхьатыр 11-м аублэх, стадионэу «Юностым» щэкIох.
Зэнэкъокъум Мыекъуапэ иныбжьыкIэхэр зыхэт командэу Юрий Манченкэр зипащэр ары хэлажьэрэр. Къалэм иадминистрацие икомандэ зэIукIэгъухэм ахэтэп.
Футболым иветеранхэр, я 2 – 3-рэ купхэм ахэтхэр шъхьафэу зэдешIэх.

Апшъэрэ купым хэт командэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр заухыкIэ апэрэ чIыпIи 4-р зыхьыгъэхэр къэнэфэщтых – ахэр арых финалныкъом, кIэухым ащызэIукIэщтхэр.

Ипсауныгъэ зыгъэпытэ, зыгъэпсэфыгъо уахътэр гъэшIэгъонэу зыгъакIо зышIоигъо­хэр зэнэкъокъум изэхэщакIохэм республикэ стадион зэтегъэпсыхьагъэу «Юностым» рагъэблагъэх.