«Бзэрабзэм» непэ тыIукIэщт

Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIощт.

Адыгеимрэ Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ язэпхыныгъэхэр культурэмрэ искусствэмрэ ащэпытэх. Артистхэр зэлъэкIох, концертхэр къызэдатых. Лосан Тимур искусствэм щыцIэрыIу. Адыгэ Республикэм, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу Нэфы­шъэ Чэримрэ Лосан Тимуррэ концерт пшIы пчъагъэ къы­зэдатыгъ.

Аужырэ илъэс­хэм Лосан Тимур купэу «Бзэрабзэм» ипащ, орэдхэр еусых, пчы­хьэзэхахьэ­хэр зэхещэх. Урысыем итха­кIохэм я Союз хэтэу, рес­пуб­ликэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» пшъэдэкIыжь зы­хьырэ исекретарэу Хъурмэ Хъу­сен ипьесэ техыгъэ спектаклэу «Гощэмыдэ инысэхэдакI» зыфиIорэр АР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу, режиссерэу ЕмкIуж Андзор ыгъэ­уцугъ. Музыкэу къэгъэлъэгъоным щыIурэр Лосан Тимур ыусыгъ.

«Бзэрабзэм» иконцерт Адыгеим иансамблэу «Абрекхэр» хэлэжьэнэу щыт. Пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъон хъущт.