Юридическэ диктант атхыщт

Я II-рэ Урысые юридическэ диктантэу Урысые Федерацием и Конституцие заштагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс зэрэхэгъэгоу щатхыщт.

Диктантым итхын кIэщакIо фэхъугъэ­хэр Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие», Урысые общественнэ организациеу «Деловая Россия» зыфиIорэр, Московскэ къэралыгъо юридическэ университетэу О. Е. Кутафиным ыцIэ зыхьырэр, предпринимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Уполномоченнэр, стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэр ары.

ЫпкIэ хэмылъэу фэе пстэури диктантым хэлэжьэн алъэкIыщт. Зыныбжь илъэс 14-м ехъугъэхэу Урысыем щыпсэухэрэм ар атегъэпсыхьагъ. Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм правэмкIэ шIэныгъэу яIэр зэрагъэшIэн, республикэм июрист цIэрыIохэм нэIуасэ зафашIын алъэ­кIыщт.

Тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьа­гъэу и 10-м нэс сайтэу http://юрдиктант.рф зыфиIорэр къызфагъэфедэзэ, онлайн шIыкIэм тетэу Урысыем исыд фэдэрэ чIыпIи диктантыр щатхын, тыгъэгъазэм и 7-м сыхьатыр 12.00-м Адыгэ регион къутамэм мыщ фэдэ ичIыпIэхэм диктантыр ащатхын алъэкIыщт:

— Адыгэ къэралыгъо университетым и Научнэ библиотек, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерскэр, 260;

— Адыгэ къэралыгъо университет, къ. Мыекъуапэ, ур. Первомайскэр, 208;

— Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университет, къ. Мыекъуапэ, ур. Первомайскэр, 191;

— Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым икъутам, Тэхъутэмыкъое район, п. Яблоновскэр, Связым иур., 11;

— Красногвардейскэ аграрнэ-промышленнэ техникум, Красногвардейскэ район, с. Красногвардейскэр, ур. Первомайскэр, 12;

— Адыгэ Республикэм и Очыл палат, къ. Мыекъуапэ, Хьахъуратэмрэ Гагаринымрэ зыщызэолIэхэрэ ур., 199/176;

— очылхэм я Адыгэ республикэ коллегие, къ. Мыекъуапэ, ур. Советскэр, 197;

— Адыгэ Республикэм и Нотариальнэ палат, къ. Мыекъуапэ, Димитровым иур., 3;

— Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэр, къ. Мые­къуапэ, ур. Советскэр, 168;

— Мыекъопэ индустриальнэ техникум, къ. Мыекъуапэ, ур. Загороднэр, 7;

— Мыекъопэ политехническэ техникум, къ. Мыекъуапэ, ст. Ханскэр, ур. Краснооктябрьскэр, 25.

УпчIэ шъуиIэ хъумэ шъутеу: 7(928) 465-98-30, Уджыхъу Рэмэзан.