Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм къеты

Сайтхэр зэфашIыгъэх

КощынымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм фэ­гъэхьы­гъэу Мыекъопэ прокуратурэм уплъэкIун зэхищагъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, Интернетым исайтиплIымэ УФ-м узэрицIыфымкIэ паспортыр ыкIи нэ-мыкI документхэр аща­щэщтыгъэх. Ахэм афэдэ до­кумент нэпцIхэр зыгъэ­хьазырхэрэм апае Урысыем и Уголовнэ кодекс уголовнэ пшъэдэкIыжь къегъэнафэ.

Прокуратурэм иунашъокIэ Роскомнадзорым икъулыкъухэм мыщ фэдэ сайтхэр зэфа­шIыгъэх.

Пащэр агъэпщынагъ

Хэбзэгъэуцугъэм къызэрэдилъытэу, цIыфхэм ядэо тхылъ­хэм джэуап зэрэратыжьырэ шIыкIэр къэлэ про­куратурэм ыуплъэкIугъ.

Нафэ зэрэхъугъэмкIэ, гъэIорышIэкIо компанием ипащэ дэо тхылъымкIэ зыкъыфэзгъэ­загъэм джэуап ритыжьыгъэп. Прокуратурэм унашъоу ышIыгъэм къыпкъыры­кIызэ, зэгъэшIужь хьы­ку­мышIым лажьэ зиIэм ад­­министративнэ пшъэ­дэ­кIы­жьэу сомэ мини 5 хъу­рэ тазырыр тырилъхьагъ.

ПшъэдэкIыжь рагъэхьыгъ

Ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хэ­бзэ­гъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм епхыгъэ уплъэкIунхэр къэлэ прокуратурэм зэхищагъэх.

Ахэм къызэрагъэлъэ­гъуагъэмкIэ, IофшIапIэм ипащэ предприниматель IофшIэныр Мыекъуапэ щигъэцакIэзэ, муници­пальнэ къулыкъушIэу Iоф зышIэщтыгъэм зэзэгъы­ныгъэ зэрэдишIыгъэм фэ­гъэхьыгъэ къэ­барыр му­ниципальнэ образованиеу «Къалэу Мые­къуа-пэ» иадминистрацие ри­Iуагъэп.

Къэлэ прокуратурэм иунашъокIэ зэгъэшIужь хьыкумышIым лажьэ зиIэм административнэ пшъэ­дэкIыжь ригъэхьыгъ ыкIи тазырэу сомэ мин 20 ты­рилъхьагъ.

КъулыкъушIэм утын рихыгъ

Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 42-рэ зы­ныб­жьым ылъэныкъокIэ къэлэ прокуратурэм уголовнэ Iоф къы­зэIуихыгъ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым бэдзэогъум хъу­лъфыгъэр ешъуагъэу къулыкъур зыхьыщтыгъэ полицием иIофышIэ утын рихыгъ.

Прокуратурэм къызэ­Iуихыгъэ уголовнэ Iофыр Мыекъопэ къэлэ хьы­кумым фигъэхьыгъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэу­нэфыгъэмкIэ, бзэджашIэм илъэси 5 хьапс къыхьын ылъэкIыщт.

Хэбзэнчъэу ащэщтыгъэх

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ хэбзэ­гъэ­у­цугъэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу Мыекъопэ про­куратурэм уплъэкIунхэр ышIыгъэх.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, электричествэр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр нахь макIэу къэзыгъэлъагъо­хэрэ приборхэр, ахэм яIофшIэн къызэтезыгъэуцорэ пкъыгъохэр Ин­тернетым исайти 9-мкIэ ащащэщтыгъэх. Ащ фэдэ сайтхэм хэбзэнчъэу Iоф ашIэу прокуратурэм ылъы­тагъ ыкIи ащ иунашъокIэ Роскомнадзорым сайтхэм яIофшIэн къызэтыригъэуцуагъ.