Анахь чанхэр агъэшIуагъэх

МэфэкI IофтхьабзэхэмкIэ волонтерхэм я Илъэс Адыгеим щызэфашIыжьыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы мыгъэ УФ-м и Президент иунашъокIэ волонтерхэм я Илъэсэу зэрагъэнэфагъэр. Ащ къыдыхэлъытагъэу, мы лъэныкъомкIэ шъо­лъырым гъэхъагъэхэр ышIынхэм къэралыгъо ыкIи гъэцэкIэкIо къулыкъум иIофышIэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, цIыф пстэури чанэу къыхэлэжьагъэх. Илъэсым къыкIоцI Iофэу ашIагъэр зэфахьысыжьыным, анахь къахэщыгъэхэр агъэшIонхэм игъо къэ­сыгъ.

ШэкIогъум и 29-м Шъолъыр добровольческэ форум-семинарэу «Команда» зыфиIорэр Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Адыгеим гъэсэны­гъэм иучреждениеу итхэм анахь къащыхэщыгъэхэ волонтерхэр ащ щызэрэугъоигъэх, джэгукIэ гъэшIэгъон щыра­гъэ­кIо­кIыгъ.

ШэкIогъум и 30-м АР-м и Къэралыгъо филармоние волонтерхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъагъэхэу ашIыгъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Нэужым тишъолъыр мы илъэсым Iофэу щагъэцэкIагъэр къаIотагъ, «Доброволец России-2018» зыфиIорэ Урысые зэнэкъо­къум ишъолъыр уцугъо текIоныгъэ къы­щызыхьыгъэхэр къыхагъэщыгъэх.

Тыгъэгъазэм и 1-м АР-м гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ илIыкIохэм волонтерхэр аIукIагъэх, къэкIорэ илъэсым анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм атегущыIагъэх.

(Тикорр.).